Kamera on-line

Ogłozenie z dnia 02 grudnia 2009 roku z Wydziału Gospodarczego o zamówieniu - Dostawa tablic rejestracyjnych

W załączeniu znajduje się ogłoszenie o zamówieniu dot. przetargu nieograniczonego na zadanie Dostawa tablic rejestracyjnych

Kędzierzyn-Koźle: Dostawa tablic rejestracyjnych
Numer ogłoszenia: 414684 - 2009; data zamieszczenia: 02.12.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Starostwo Powiatowe w Kędzierzynie-Koźlu , pl. Wolności 13, 47-220 Kędzierzyn-Koźle, woj. opolskie, tel. 077 4833116.

  • Adres strony internetowej zamawiającego: WWW.POWIAT.KEDZIERZYN-KOZLE.PL

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa tablic rejestracyjnych.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: I. Przedmiot zamówienia jest dostawa w 2010 roku tablic rejestracyjnych do Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie-Koźlu zlokalizowanego w budynku przy Placu Wolności 13, 47-220 Kędzierzyn-Koźle wykonanych zgodnie z normą określoną w przepisach rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (Dz. U. nr 133 poz. 1123 ze zm.) Przedmiot zamówienia obejmuje poniżej wymieniony zakres dostawy tablic: Zakres dostawy: 1. Tablice samochodowe zwyczajne w tym: a) odmiana jednorzędowa do 11800 sztuk, b) odmiana dwurzędowa do 500 sztuk, 2. Tablice samochodowe indywidualne w tym: a) odmiana jednorzędowa do 10 sztuk, b) odmiana dwurzędowa do 2 sztuk, 3. Tablice motocyklowe zwyczajne do 500 sztuk, 4 Tablice motocyklowe indywidualne do 3 sztuk, 5. Tablice motorowerowe zwyczajne do 500 sztuk, 6. Tablice samochodowe zabytkowe w tym: a) odmiana jednorzędowa do 2 sztuk, b) odmiana dwurzędowa do 1 sztuki, 7. Tablice motocyklowe zabytkowe do 1 sztuki, 8. Tablice samochodowe tymczasowe w tym: a) odmiana jednorzędowa do 50 sztuk, b) odmiana dwurzędowa do 1 sztuki, 9. Tablice samochodowe tymczasowe badawcze w tym: a) odmiana jednorzędowa do 1 sztuki, b) odmiana dwurzędowa do 1 sztuki, 10.Tablice motocyklowe tymczasowe do 1 sztuki, 11.Tablice motocyklowe tymczasowe badawcze do 1 sztuki, 12.Tablice motorowerowe tymczasowe do 1 sztuki, 13.Tablice motorowerowe tymczasowe badawcze do 1 sztuki. II. Zamawiający każdorazowo poprzez złożone do wykonawcy zamówienie określi ilość i rodzaj dostawy tablic. III. Wykonawca dostarczy zamówione każdorazowo tablice na własny koszt i pod wskazany przez zamawiającego adres. IV. Dostarczane tablice wykonawca będzie dostarczał w opakowaniu kartonowym, po 50 sztuk tablic w jednym opakowaniu. V. Przedmiot zamówienia obejmuje również odbiór i niszczenie wycofanych tablic na koszt wykonawcy. Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 30195000-2 Tablice 14721000-1 Glin.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.19.50.00-2, 14.72.10.00-1.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: Nie dotyczy
III.2) WARUNKI UDZIAŁU

  • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia zgodnie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r.Nr 223, poz.1655 ze zm.) mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: - posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, w szczególności: zezwolenie na produkcję tablic rejestracyjnych wydane przez Marszałka Województwa; certyfikat na zgodność tablic rejestracyjnych lub materiałów służących do ich produkcji z warunkami technicznymi. - posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia; - znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; - nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia potwierdzając oświadczeniem określonym w pkt. 6.3 SIWZ. W celu potwierdzenia spełnienia wymienionych wyżej warunków wykonawca musi załączyć do oferty dokumenty określone w pkt 6 SIWZ. Zamawiający dokona oceny spełnienia wyżej wymienionych warunków na podstawie złozonych dokumentów wymienionych w pkt 6 SIWZ na zasadzie spełnia, nie spełnia..
  • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej potwierdzające uprawnienia do wykonywania działań lub czynności objętych niniejszym zamówieniem, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 2. Aktualnych zaświadczeń właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 3. Oświadczenie wykonawcy na podstawie art. 44 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz.1655 ze zm.) o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz nie podleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1-2 ustawy pzp - druk nr 2 4. Zezwolenie na produkcję tablic rejestracyjnych wydane przez Marszałka Województwa;.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.powiat.kedzierzyn-kozle.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Starostwo Powiatowe w Kędzierzynie-Koźlu Plac Wolności 13 47-220 Kędzierzyn-Koźle Wydział Gospodarczy II piętro pokój nr 30..

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 10.12.2009 godzina 11:00, miejsce: Starostwo Powiatowe w Kędzierzynie-Koźlu Plac Wolności 13 47-220 Kędzierzyn-Koźle Wydział Gospodarczy II piętro pokój nr 30..

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.3.13) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Nie dotyczy.

 oraz Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami

DOCSIWZ PN Tablice rejestracyjne (140,50KB)

DOCZałączniki do SIWZ (96,00KB)

DOCProjekt umowy PN Tablice rejestracyjne (65,50KB)

×

Zapisz się do newslettera