Kamera on-line

Nabór wniosków na mieszkanie chronione dla osób usamodzielnianych z pieczy zastępczej

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kędzierzynie-Koźlu dysponuje nowoutworzonym mieszkaniem chronionym, z przeznaczeniem dla trzech mieszkańców.  Mieszkanie stworzone zostało dla osób usamodzielnionych opuszczających pieczę zastępczą, mające na celu przygotowanie tych osób pod opieką specjalistów do prowadzenia samodzielnego życia. 

W związku z powyższym od dnia 20.07.2016r do 27.07.2016r trwa nabór wniosków o przyznanie pobytu w mieszkaniu chronionym przy ul. Zielonej 17/10 w Kędzierzynie-Koźlu.

Okres pobytu w mieszkaniu chronionym nie może przekraczać 12 miesięcy, przy czym okres ten powinien pokrywać się w czasie z okresem realizacji indywidualnego programu usamodzielnienia. Pobyt może zostać przedłużony w szczególnie uzasadnionych przypadkach o 6 miesięcy.

Osoby usamodzielniane, którym przyznano pobyt w mieszkaniu chronionym ponoszą koszty jego utrzymania zgodnie z uchwałą nr XIX/164/2016 Rady Powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego  z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym.

Mieszkanie składa się z 2 pokoi (dwuosobowego oraz jednoosobowego), kuchni, łazienki i korytarza (łącznie 48,91 m kw.) oraz piwnicy (o powierzchni 4,91 m kw.)

O pomoc w formie pobytu w mieszaniu chronionym ubiegać się mogą osoby usamodzielniane opuszczające pieczę zastępczą, które spełniają łącznie następujące warunki:

1) ich umieszczenie w pieczy zastępczej nastąpiło na podstawie orzeczenia sądu,

2) ukończyły 18 rok życia, nie ukończyły 25 roku życia,

3) uczą się (warunek obligatoryjny) i pracują (warunek fakultatywny),

4) realizują Indywidualny Program Usamodzielnienia,

5) nie mają możliwości powrotu do środowiska naturalnego,

6) nie pozostają w związku małżeńskim,

7) nie posiadają czasowo innych możliwości zamieszkania i znajdują się w trudnej sytuacji życiowej.

 

Do wniosku (zał. nr 1 do regulaminu) o przyznanie pomocy w formie pobytu w mieszkaniu chronionym należy dołączyć:        

  1. Załącznik Nr 1-Pisemne zobowiązanie się opiekuna usamodzielnienia do współpracy z:
  • osobą usamodzielnianą,
  • Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kędzierzynie-Koźlu,
  • Pracownikiem socjalnym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

 

  1. Załącznik Nr 2-Pisemne zobowiązanie się ubiegającego się o pobyt w mieszkaniu chronionym do:
  • realizacji indywidualnego programu usamodzielnienia,
  • przestrzegania „Regulaminu wewnętrznego pobytu w mieszkaniu chronionym”,
  • przedkładania raz w miesiącu, a także na żądanie pracownika socjalnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kędzierzynie-Koźlu zaświadczenia ze szkoły dotyczącego frekwencji oraz postępów w nauce lub indeksu,

Wniosek o pobyt w mieszkaniu chronionym wraz z załącznikami od dnia 20.07.2016r będzie można pobrać od pracownika socjalnego PCPR ul. Skarbowa 4 pok. 3,  który udzieli również szczegółowych informacji nt. zasad dotyczących funkcjonowania mieszkania chronionego, jak również ze strony internetowej PCPR Kędzierzyn-Koźle:

http://www.kkozle.naszepcpr.pl/

pcpr.jpeg

×

Zapisz się do newslettera