Kamera on-line

Krajowy Program Ochrony Powietrza

Przypominamy, że od dnia 01 października 2015 roku, obowiązuje dokument pn.: Krajowy Program Ochrony Powietrza do roku 2020 (z perspektywą do roku 2030). Jego głównym celem jest poprawa jakości życia poprzez osiągnięcie w możliwie krótkim czasie dopuszczalnych poziomów pyłu zawieszonego i innych szkodliwych substancji w powietrzu. W dokumencie tym znalazły się m.in. informacje dotyczące przyczyn przekroczenia dopuszczalnych norm dla pyłu PM10 i PM2, za które uznano w głównej mierze zjawisko tzw. niskiej emisji, która pochodzi z sektora bytowo – komunalnego oraz emisji zanieczyszczeń pochodzących ze środków transportu. Skala zanieczyszczenia powietrza na poszczególnych obszarach kraju jest różna ze względu na lokalne uwarunkowania. Jego głównym celem jest poprawa jakości życia poprzez osiągnięcie w możliwie krótkim czasie dopuszczalnych poziomów pyłu zawieszonego i innych szkodliwych substancji w powietrzu, wynikających z przepisów prawa unijnego, a do 2030 r. - poziomów wskazywanych przez WHO.

W ww. dokumencie jako jedno z najważniejszych działań przewiduje się powołanie Partnerstwa na rzecz poprawy jakości powietrza. Jego celem ma być intensyfikacja i koordynacja współpracy pomiędzy poszczególnymi resortami współodpowiedzialnymi za kreowanie polityki mającej wpływ na poprawę jakości powietrza w kraju. Ma to upowszechnić świadomość o bezpośrednim związku ochrony powietrza np. z ochroną zdrowia, planowaniem przestrzennym czy bezpieczeństwem energetycznym.

Dostrzeżono również potrzebę wprowadzenia zmian mających na celu certyfikację paliw oraz wprowadzenie wymagań technicznych dla urządzeń grzewczych i wskazuje, że najbardziej uzasadnionym wydaje się podłączenie do sieci ciepłowniczych indywidualnych odbiorców wykorzystujących do celów grzewczych paliwa stałe. Promowane powinny być działania polegające na wymianie starych urządzeń grzewczych na niskoemisyjne urządzenia grzewcze na paliwa stałe małej mocy. Wskazane zostały źródła finansowania tych działań w oparciu o Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz wojewódzkich funduszu, które wspierają przedsięwzięcia związane  z ochroną powietrza. Dlatego też, na liście programów znalazło się wsparcie na realizacje inwestycji związanych z energetycznym wykorzystaniem zasobów geotermalnych, zmniejszeniem zużycia energii w budownictwie, efektywnymi systemami chłodniczymi  i ciepłowniczymi.

Krajowy Program Ochrony Powietrza do roku 2020 (z perspektywą do roku 2030) jest dokumentem, który pozwoli na dotrzymywanie przez Polskę poziomów dopuszczalnych pyłu zawieszonego i innych szkodliwych substancji w powietrzu określonych w dyrektywie 2008/50AWE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 maja 2008 roku w sprawie jakości powietrza i czystszego powietrza dla Europy.

Obecnie na terytorium Polski opracowanych i realizowanych jest 56 programów ochrony powietrza oraz 36 planów działań krótkoterminowych. Na terenie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego obowiązują dwa tego rodzaju dokumenty przyjęte przez Sejmik Województwa Opolskiego, tj.: „Program ochrony powietrza dla strefy opolskiej, ze względu na przekroczenie poziomów dopuszczalnych pyłu PM10, pyłu PM2,5 oraz poziomu docelowego benzo(a)pirenu wraz z planem działań krótkoterminowych” oraz „Program ochrony powietrza dla strefy opolskiej ze szczególnym uwzględnieniem rejonu Kędzierzyna-Koźla i Zdzieszowic – w zakresie benzenu”

×

Zapisz się do newslettera