Kamera on-line

Segreguj odpady - to się opłaca!

Szanowni Państwo, zgodnie z zaleceniem Zarządu NFOŚiGW uprzejmie informuję, co następuje:
W grudniu 2011 roku Zarząd NFOŚiGW podjął uchwałę w sprawie dofinansowania przedsięwzięcia „Segreguj odpady - to się opłaca!” realizowanego przez Rekopol – Organizację Odzysku S. A. z siedzibą w Warszawie (ul. Mangalia 4, 02-758 Warszawa).
Celem projektu tego jest przeprowadzenie działań informacyjno – edukacyjnych, które pozwolą na zwiększenie świadomości ekologicznej społeczeństwa, aktywizację pracowników jednostek samorządu terytorialnego oraz działaczy lokalnych i upowszechnienie wiedzy na temat segregacji odpadów.

W ramach projektu planuje się zrealizować między innymi:

  1. ogólnopolski konkurs ekologiczny skierowany do szkół gimnazjalnych, stworzenie portalu internetowego,
  2. zorganizowanie konferencji z okazji 10-lecia funkcjonowania w Polsce systemu selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych,
  3. przeprowadzenie tzw. „konkursu grantowego” dla gmin na najlepszą kampanię edukacyjną promującą selektywną zbiórkę odpadów opakowaniowych,
  4. kampanię promującą selektywną zbiórkę odpadów podczas trwania „Lata z radiem”,
  5. warsztaty dla trenerów, którzy prowadzić będą w 2013 roku seminaria tematyczne dla przedstawicieli samorządów terytorialnych dotyczących zmian prawnych w zakresie gospodarki odpadami.

Wszelkie informacje można uzyskać pod numerem telefonu:

Zespołu Strategii i Współpracy Departament Komunikacji i Strategii Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej tel. +48 (22) 45 90 117.

×

Zapisz się do newslettera