Kamera on-line

Kwalifikacja wojskowa dla mieszkańców powiatu

 Na podstawie Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 września 2016 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2017 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1675) kwalifikacja wojskowa odbędzie się w terminie od 30.01.2017 r. do 28.04.2017 r.

Do kwalifikacji wojskowej wzywa się:

 1. mężczyzn urodzonych w roku 1998;

 2. mężczyzn urodzonych w latach 1993–1997, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;

 3. osoby urodzone w latach 1996–1997, które:

 1. zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,

 2. zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej, i złożyły, w trybie art. 28 ust. 4 i 4b ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, wniosek
  o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej;

 1. kobiety urodzone w latach 1993–1998, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej, oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2015/2016 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych
  i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 48 ust. 9 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej.

 2. osoby, które ukończyły osiemnaście lat życia i zgłosiły się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą dwadzieścia cztery lata życia, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

Osoby wezwane do kwalifikacji wojskowej obowiązane są zgłosić się na wezwanie w miejscu i terminie określonym w wezwaniu, zabierając ze sobą:

 • dowód osobisty lub paszport;

 • posiadaną dokumentację medyczną;

 • aktualną fotografię o wymiarach 4X3 cm bez nakrycia głowy;

 • dokumenty stwierdzające uzyskane wykształcenie lub pobieranie nauki np.: świadectwo ukończenia szkoły lub zaświadczenie o pobieraniu nauki.

Terminy prowadzenia kwalifikacji wojskowej na terenie podległych powiatów TU 

 

×

Zapisz się do newslettera