Kamera on-line

Spotkanie na temat nowej Strategii Rozwoju Województwa Opolskiego do 2020 roku

Aula I Liceum Ogólnokształcącego w Kędzierzynie – Koźlu gościła uczestników drugiego z cyklu spotkań konsultacyjnych prowadzonych przez Marszałka Województwa Opolskiego na temat diagnozy społeczno-gospodarczej oraz przyszłej strategii rozwoju województwa do 2020 roku
 
W spotkaniu zorganizowanym w dniu 8 lutego br. uczestniczyli samorządowcy z powiatów kędzierzyńsko – kozielskiego i strzeleckiego oraz wielu przedstawicieli lokalnych środowisk, przedsiębiorców i organizacji pozarządowych. Marszałek Józef Sebesta oraz Starosta Kędzierzyńsko – Kozielski Artur Widłak witając licznie przybyłych gości zwrócili uwagę, że należy dobrze wykorzystać fundusze, jakie Unia Europejska planuje przeznaczyć w latach 2014 – 2020.
 
Pierwsza cześć spotkania – podobnie jak na pierwszym spotkaniu w Brzegu – poświęcona została omówieniu diagnozy społeczno-gospodarczej województwa opolskiego i analizy SWOT regionu. Iwona Mąkolska-Frankowska, kierownik Referatu Badań i Analiz Strategicznych w Departamencie Polityki Regionalnej i Przestrzennej UMWO, zwracała m. in. uwagę na kwestie demograficzne. Za osiem lat województwo liczyć będzie około 900 tysięcy mieszkańców, dominującą grupą wiekową będą osoby powyżej 59 roku życia. Na Opolszczyźnie studiuje około 40 tys. osób, ludzie mają wysokie aspiracje zawodowe, ale jednocześnie mało jest miejsc pracy dla osób z wyższym wykształceniem. Wielu maturzystów deklaruje, że będzie studiować poza Opolem. Niepokojący jest także poziom nakładów na badania i rozwój. W Unii Europejskiej przeznacza się na nie średnio 2 procent budżetu, w naszym województwie – 0,23 procent (najlepsze w kraju województwo mazowieckie – 1,19 procent). Do tego dochodzi niski stopień powiązania innowacji z gospodarką i mała aktywność ośrodków naukowych.
 
Dyrektor Departamentu Koordynacji Programów Operacyjnych UMWO Karina Bedrunka, przybliżyła z kolei dokument „Strategia Europa 2020”. Zakłada on trzy priorytety: rozwój inteligentny (rozwój gospodarki opartej na wiedzy i innowacji), rozwój zrównoważony (wspieranie gospodarki efektywnej, korzystającej z zasobów, bardziej przyjaznej środowisku i bardziej konkurencyjnej) oraz rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu (wspieranie gospodarki o wysokim poziomie zatrudnienia, zapewniającej spójność społeczną i terytorialną). Zakłada się, że 25 proc. budżetu „polityki spójności” będzie stanowił Europejski Fundusz Społeczny. Województwo opolskie w budżecie Unii Europejskiej na lata 2014-2020 będzie objęte celem pierwszym „polityki spójności” – inwestycje na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia.
 
Pierwszym prelegentem ze strony powiatów był Starosta Kędzierzyńsko – Kozielski Artur Widłak. Przedstawił on wizję pól priorytetowych z konkretnymi zadaniami, które Powiat Kędzierzyńsko – Kozielski wraz z partnerami chciałby zrealizować w najbliższym okresie programowania. Zadaniami kluczowymi jest dalsze zabezpieczenie przed powodziami, rozwój infrastruktury drogowej z obwodnicą północną miasta, poprawa zdrowia publicznego oraz infrastruktury i zasobów oświaty,
a także gospodarcze i turystyczne zagospodarowanie Odry.
 
Starosta Strzelecki Józef Swaczyna przedstawiał z kolei pomysły na zagospodarowanie Góry Św. Anny, wykorzystanie stref aktywności gospodarczej oraz potencjał oświaty swojego powiatu.
Bezpośrednio po wystąpieniach starostów nastąpiła ożywiona dyskusja, podczas której padło kilka ciekawych pomysłów, skrzętnie odnotowanych przez pracowników urzędu marszałkowskiego.
 
Podsumowując spotkanie konsultacyjne marszałek Józef Sebesta potwierdził słuszność idei rozwojowych mieszkańców rejonu kędzierzyńsko – kozielskiego i strzeleckiego. W nowym okresie programowania Unia Europejska będzie premiowała projekty zintegrowane, w których tworzy się warunki do realizacji celów strategicznych. Od mądrości środowisk lokalnych zależy takie sprecyzowanie swoich potrzeb, aby wpisały się one w środki wspólnotowe.
Wszak strategia bez pieniędzy i innych środków jest tylko zbiorem pobożnych życzeń.

IMG_5247.jpeg
IMG_5242.jpeg
IMG_5236.jpeg
IMG_5224.jpeg
 

×

Zapisz się do newslettera