Kamera on-line

Opis projektu pt. "Poprawa jakości powietrza w Subregionie Kędzierzyńsko-Strzeleckim"

03 lipca 2017 roku w siedzibie Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle została podpisana umowa nr RPOP.03.01.01-16-0008/16-00 pomiędzy Zarządem Województwa Opolskiego, a 9 samorządami na współfinansowanie projektu pt. „Poprawa jakości powietrza w Subregionie Kędzierzyńsko-Strzeleckim” ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. Liderem lokalnego partnerstwa jest Gmina Kędzierzyn-Koźle stąd Prezydent Miasta Kędzierzyn-Koźle Pani Sabina Nowosielska w imieniu: Gminy Cisek, Gminy Kędzierzyn-Koźle, Gminy Polska Cerekiew, Gminy Reńska Wieś, Gminy Ujazd, Gminy Strzelce Opolskie, Gminy Zawadzkie oraz Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego i Powiatu Strzeleckiego złożyła podpis na umowie.
Projekt pt.: „Poprawa jakości powietrza w Subregionie Kędzierzyńsko-Strzeleckim” ma charakter zintegrowany i obejmuje realizację kilkunastu zadań, które w kompleksowy sposób wpłyną na zmniejszenie emisji CO2 i innych zanieczyszczeń uciążliwych dla środowiska i mieszkańców oraz zwiększających efektywność energetyczną transportu publicznego i przyczyniających się do poprawy funkcjonowania systemu komunikacyjnego na terenie Kędzierzyńsko-Strzeleckiego Subregionalnego Obszaru Funkcjonalnego.
Inwestycje w ramach projektu będą realizowane w różnych częściach powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego i powiatu strzeleckiego gdzie poszczególne samorządy lokalizują swoje indywidualne zadania. I tak:

Gmina Cisek będzie realizowała zadanie pt. „Budowa ścieżki rowerowej po nieczynnym nasypie kolejowym przez teren gm. Cisek”. Planowane przedsięwzięcie rozpocznie się na granicy Gminy Reńska Wieś, a kończy na linii granicy z Gminą Polska Cerekiew. Długość ścieżki według założonego w koncepcji kilometrażu wynosi 1 725 m. Przyjęto założenia, iż szerokość dwukierunkowej ścieżki o nawierzchni bitumicznej będzie wynosić 3,0 m. Ponadto wykonane zostaną niezbędne elementy związane z infrastrukturą ścieżki rowerowej (oznakowanie, wiaty, ławki, kosze, placyki postojowe i zatoki parkingowe, stojaki na rowery, informatory, bramownice i oświetlenie).

Gmina Kędzierzyn-Koźle będzie realizowała dwa zadania:
1. „Rozbudowa drogi ul. Miłej i części ul. Grunwaldzkiej o ścieżkę rowerową od al. Jana Pawła II do obwodnicy”. Przebudowie zostanie poddany ciąg drogowy wzdłuż ulic o łącznej długości 850 m. Planuje się wykonanie ścieżki rowerowej dwukierunkowej o szerokości 2,00-2,50 m usytuowanej po stronie Parku Pojednania oraz przylegającego do niej chodnika o szerokości 1,70-1,80 m, a wzdłuż ulicy Grunwaldzkiej planuje się wykonanie ścieżki rowerowej dwukierunkowej o szerokości 2,00 m usytuowanej po stronie parzystej wzdłuż posesji należącej do Miejskich Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Kędzierzynie-Koźlu oraz przylegającego do niej chodnika o szerokości ok. 1,80 m. Zakres robót objętych projektem przewiduje także prace związane z wykonaniem przebudowy istniejących zjazdów, przejść dla pieszych i przejazdów dla rowerzystów, istniejącej zatoki autobusowej oraz oznakowaniem poziomym i pionowym.
2. „Wymiana i unifikacja oświetlenia obiektów miejskich oraz oświetlenia miejskiego”, gdzie założono wymianę oświetlenia ulicznego, w tym 2 572 opraw oświetleniowych z sodowych na LED oraz 775 słupów oświetleniowych.

Gmina Polska Cerekiew będzie realizowała zadanie pt. „Budowa ścieżki rowerowej na terenie gminy Polska Cerekiew”. Planowane przedsięwzięcie rozpoczyna się na granicy z Gminą Cisek, a kończy przy budynku byłego dworca Polska Cerekiew. Długość ścieżki według założonego w koncepcji kilometrażu wynosi 5 434,50 m. Przyjęto założenia, iż szerokość dwukierunkowej ścieżki o nawierzchni bitumicznej będzie wynosić 3,0 m. Ponadto zostaną wykonane niezbędne elementy związane z infrastrukturą ścieżki rowerowej (wiaty, ławki, kosze, stojaki na rowery, placyki postojowe, informatory, bramownice i oświetlenie).

Gmina Reńska Wieś będzie realizowała zadanie pt. „Budowa ścieżki pieszo-rowerowej na zamkniętej linii kolejowej”. Planowane przedsięwzięcie rozpoczyna się przy krawędzi jezdni ul. Kozielskiej w Większycach, a kończy na granicy Gminy Reńska Wieś i Gminy Cisek. Długość ścieżki według założonego w koncepcji kilometrażu wynosi 8 840,55 m, gdzie w tym zawarty jest odcinek długości 396 m od km 1+670,00 do km 2+066,00 przebiegający po istniejących drogach o nawierzchni bitumicznej w miejscowości Reńska Wieś. Przyjęto założenia, iż szerokość dwukierunkowej ścieżki o nawierzchni bitumicznej wyniesie 3,0 m. Ponadto wykonane zostaną niezbędne elementy związane z infrastrukturą ścieżki rowerowej (oznakowanie, wiaty, ławki, kosze, stojaki na rowery, placyki postojowe i zatoki parkingowe, informatory, bramownice i oświetlenie).

Gmina Strzelce Opolskie zamierza wdrożyć zadanie pt. „Budowa centrum „Parkuj i jedź” w mieście Strzelce Opolskie”, gdzie w zakres zadania wchodzi budowa drogi gminnej o długości 142 m łączącej ulice Kościuszki i Piłsudskiego, budowa około 75 miejsc postojowych wzdłuż drogi i chodnika, ścieżki rowerowej o powierzchni 278 m2, parkingu na około 80 miejsc wraz z oświetleniem i odwodnieniem, ustawienie kontenera sanitarnego, instalacja monitoringu terenu obejmującego centrum, budowa wiaty nad miejscami postojowymi, zagospodarowanie zieleni wraz z montażem tablic informacyjnych.

Gmina Ujazd będzie realizowała zadanie pt. „Budowa zatoki autobusowej, oświetlenia ulicznego i ciągu pieszo-rowerowego w drodze ul. Europejskiej SAG - etap I oraz ciągu pieszo-rowerowego i oświetlenia ulicznego w ciągu ul. Amerykańskiej - etap V”. Inwestycja zostanie podzielona na dwa etapy:
Etap I: wzdłuż ul. Europejskiej w zakresie drogowym prace będą obejmowały budowę ciągu pieszo-rowerowego po stronie południowej ul. Europejskiej oraz budowę wyspy przystankowej i zatoki autobusowej wraz z chodnikiem po północnej stronie ul. Europejskiej wraz z oznakowaniem pionowym i poziomym oraz oświetleniem.
Etap II: wzdłuż ul. Amerykańskiej w zakresie drogowym prace będą obejmowały budowę ciągu pieszo-rowerowego po stronie zachodniej ul. Amerykańskiej wraz z oznakowaniem pionowym i poziomym oraz budowę jednostronnego oświetlenia.
Przyjęto założenia iż szerokość ciągu pieszo-rowerowego o nawierzchni z betonu asfaltowego będzie wynosić 3,5 m.

Gmina Zawadzkie będzie realizowała zadanie pt. „Przebudowa drogi gminnej nr 105607 O ulicy Dworcowej w Zawadzkiem z wydzieleniem zatok autobusowych i miejsc postojowych na potrzeby utworzenia centrum przesiadkowego”. Centrum Przesiadkowe będzie się znajdowało w bezpośrednim sąsiedztwie dworca kolejowego przy ul. Dworcowej. Zakres zadania obejmie: przebudowę jezdni wraz z utworzeniem zatok autobusowych i wiat, budowę parkingu dla samochodów osobowych, utworzenie miejsca postojowego dla rowerzystów z zadaszonymi stojakami rowerowymi oraz odwodnienie drogi i oświetlenie terenu Centrum, a także oznakowanie poziome i pionowe ciągów komunikacyjnych.

Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski realizuje zadanie pt. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1435 O relacji Zalesie Śląskie – Kędzierzyn-Koźle od km 2+645 do km 8+501” i polega ono na przebudowie 5 856 m drogi powiatowej 1435 O na odcinku Zalesie Śląskie – Kędzierzyn-Koźle. W ramach prac zostanie wykonana nowa nawierzchnia drogi oraz wzdłuż niej zostaną wybudowane: ścieżka rowerowa oraz chodniki.
Zakres robót objętych projektem przewiduje prace związane z wykonaniem:
- części drogowej (budowa ciągów pieszych, ciągów pieszo-rowerowych na terenie zabudowanym, budowa dróg rowerowych poza terenem zabudowanym, przebudowa konstrukcji nawierzchni jezdni wraz z poszerzeniem jezdni, przebudowa skrzyżowania na osiedlu Cisowa, budowa zatoki autobusowej, przebudowa istniejących zjazdów, zastosowanie oznakowania poziomego i pionowego);
- części sanitarnej (budowa kanalizacji deszczowej, renowacja istniejących i wykonanie brakujących rowów odwadniających poza terenem zabudowanym);
- części elektroenergetycznej (przebudowa sieci elektroenergetycznej, budowa nowego oświetlenia pasa drogowego w terenie zabudowanym);
- części mostowej (przebudowa/remont trzech obiektów inżynieryjnych wraz z budową kładki, w tym nad Kanałem Gliwickim, rzeką Kłodnicą, rzeką Lenartowicki) wraz z budową ciągu ścieżki rowerowej oraz chodników.
Przebieg trasy oraz geometria ulic na całym odcinku zostaną dostosowane do przebiegu w stanie istniejącym. Rozwiązania techniczne zakładają wykonanie nawierzchni zarówno jezdni o szerokości 6,0 m z betonu asfaltowego, jak i nawierzchni dróg rowerowych (różne szerokości dostosowane do warunków terenowych i istniejącej zabudowy) z betonu asfaltowego. Nawierzchnia chodników (szerokości 1,5 m-2,0 m) zostanie wykonana z kostki betonowej. Przedsięwzięcie zakłada przebudowę poboczy gruntowych oraz odtworzenie i budowę przydrożnych rowów odwadniających, a także budowę kanału deszczowego (fragmenty ul. Brzechwy; rejon od mostu nad rzeką Kłodnicą do ronda z DK Nr 40).
Ponadto na całej długości wykonane zostaną zjazdy indywidualne i publiczne o nawierzchni z betonowej kostki brukowej oraz wejścia do posesji o nawierzchni jak na ciągu pieszym.

Powiat Strzelecki będzie realizował zadanie pt. „Przebudowa drogi powiatowej 1435 O Zalesie Śląskie – Kędzierzyn-Koźle na odcinku Zalesie Śląskie – Cisowa oraz drogi powiatowej 1401 O Zdzieszowice – Leśnica – Zalesie Śląskie na odcinku ul. Strażackiej w Zalesie Śląskim wraz z budową ścieżki rowerowej i odwodnienia”. Przebudowie zostanie poddany ciąg dróg powiatowych o łącznej długości 3 065 m: droga 1435 O Zalesie Śląskie – Kędzierzyn-Koźle od km 0+000 do km 2+645 oraz droga 1401 O Zdzieszowice – Leśnica – Zalesie Śląskie według kilometrażu lokalnego od 0+000 do 0+420 (kilometraż rzeczywisty od km 8+836 do km 9+256).
Zakres robót w części drogowej objętych projektem przewiduje prace związane z budową ciągu pieszo – rowerowego na terenie zabudowanym, budowa ciągu rowerowego poza terenem zabudowanym, przebudową konstrukcji nawierzchni jezdni wraz z poszerzeniem jezdni, przebudową skrzyżowania w Zalesiu Śląskim, przebudową zjazdów istniejących, zastosowanie oznakowania poziomego i pionowego.
Zakończenie rzeczowe całego projektu, tj. wykonanie pełnego zakresu wszystkich zadań przez wszystkie samorządy planuje się na grudzień 2019 roku.

Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski jako pierwszy samorząd w ramach projektu przeprowadził postępowania przetargowe na wyłonienie wykonawcy robót drogowych w ramach swojego zadania oraz wybrał inspektora nadzoru nad inwestycją. 27 lipca 2017 roku zostały podpisane umowy z wykonawcami, gdzie w ramach robót drogowych termin zakończenia wszystkich prac upływa po 180 dniach od dnia podpisania umowy.

Na realizację całego projektu samorządy pozyskały środki z funduszy europejskich w wysokości 22 916 198,70 PLN. Wartość całego projektu oszacowano na 30 272 389,34 PLN i różnica w wysokości 7 356 190,64 PLN jest wkładem własnym samorządów do projektu, jednak ostateczne wartości wkładów własnych poszczególnych samorządów będą wynikały z przeprowadzonych postępowań przetargowych.
Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski w ramach podziału środków europejskich pomiędzy partnerów w ramach projektu może liczyć na dofinansowanie swojego zadania w wysokości 5 371 044,60 PLN, a resztę inwestycji finansuje w całości ze środków budżetu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego. Same roboty budowlane opiewają na ponad 12 mln PLN.

Dofinansowanie poszczególnych zadań samorządów ze środków Unii Europejskiej kształtuje się następująco:

- dla Gminy Cisek przewidziano dofinansowanie na poziomie 716 393,00 PLN;
- dla Gminy Kędzierzyn-Koźle przewidziano dofinansowanie na poziomie 8 408 069,85 PLN;
- dla Gminy Polska Cerekiew przewidziano dofinansowanie na poziomie 1 032 893,19 PLN;
- dla Gminy Reńska Wieś przewidziano dofinansowanie na poziomie 2 065 786,38 PLN;
- dla Gminy Strzelce Opolskie przewidziano dofinansowanie na poziomie 1 549 339,79 PLN;
- dla Gminy Ujazd przewidziano dofinansowanie na poziomie 790 163,29 PLN;
- dla Gminy Zawadzkie przewidziano dofinansowanie na poziomie 413 140,31 PLN;
- dla Powiatu Strzeleckiego przewidziano dofinansowanie na poziomie 2 569 368,29 PLN;

03 sierpnia 2017 r. Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie-Koźlu w imieniu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego przekazał plac budowy wykonawcy i obecnie trwają czynności zatwierdzające zmianę organizacji ruchu przez różne służby m. in. policję, Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad czy Zarząd Dróg Wojewódzkich, gdyż w ramach prac drogowych w ramach zadania pt. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1435 O relacji Zalesie Śląskie – Kędzierzyn-Koźle od km 2+645 do km 8+501” czasowo będą wyłączone naprzemiennie poszczególne odcinki dróg z użytkowania.

Logo kolorowe do 3.1.1 RPO WO 2014-2020.jpeg

 

Tekst: Anna Małkowska

×

Zapisz się do newslettera