Kamera on-line

Dotacje, zabytki

Właściciele obiektów zabytkowych mają możliwość aplikowania o wsparcie finansowe na prowadzenie prac przy zabytkach z środków publicznych pochodzących z budżetu państwa oraz budżetów samorządów. Zasady finansowania opieki nad zabytkami z ww. środków zostały opisane w rozdziale 7 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tj. Dz.U. z 2020 r., poz. 282 z zm.). Dotacje są udzielane w wysokości do 50% - a w wyjątkowych przypadkach do 100% - nakładów koniecznych na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych wpisanych do rejestru zabytków lub ujętych w ewidencji zabytków, które zostaną przeprowadzone w roku złożenia wniosku lub w roku następującym pod roku złożenia wniosku lub które zostały przeprowadzone w okresie trzech lat poprzedzających rok złożenia wniosku o udzielenie dotacji. Zgodnie z art. 77 dotacja może obejmować nakłady konieczne na:

1) sporządzenie ekspertyz technicznych i konserwatorskich;

2) przeprowadzenie badań konserwatorskich lub architektonicznych;

3) wykonanie dokumentacji konserwatorskiej;

4) opracowanie programu prac konserwatorskich i restauratorskich;

5) wykonanie projektu budowlanego zgodnie z przepisami Prawa budowlanego;

6) sporządzenie projektu odtworzenia kompozycji wnętrz;

7) zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku;

8) stabilizację konstrukcyjną części składowych zabytku lub ich odtworzenie w zakresie niezbędnym dla zachowania tego zabytku;

9) odnowienie lub uzupełnienie tynków i okładzin architektonicznych albo ich całkowite odtworzenie, z uwzględnieniem charakterystycznej dla tego zabytku kolorystyki;

10) odtworzenie zniszczonej przynależności zabytku, jeżeli odtworzenie to nie przekracza 50% oryginalnej substancji tej przynależności;

11) odnowienie lub całkowite odtworzenie okien, w tym ościeżnic i okiennic, zewnętrznych odrzwi i drzwi, więźby dachowej, pokrycia dachowego, rynien i rur spustowych;

12) modernizację instalacji elektrycznej w zabytkach drewnianych lub w zabytkach, które posiadają oryginalne, wykonane z drewna części składowe i przynależności;

13) wykonanie izolacji przeciwwilgociowej;

14) uzupełnianie narysów ziemnych dzieł architektury obronnej oraz zabytków archeologicznych nieruchomych o własnych formach krajobrazowych;

15) działania zmierzające do wyeksponowania istniejących, oryginalnych elementów zabytkowego układu parku lub ogrodu;

16) zakup materiałów konserwatorskich i budowlanych, niezbędnych do wykonania prac
i robót przy zabytku wpisanym do rejestru, o których mowa w pkt 7-15;

17) zakup i montaż instalacji przeciwwłamaniowej oraz przeciwpożarowej i odgromowej.

 

Dysponentami środków budżetu państwa dostępnych dla właścicieli obiektów zabytkowych z terenu powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego są:

 

 • Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Podstawowym programem w ramach którego Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego udziela dotacji w tym obszarze jest dorocznie - zazwyczaj w październiku - ogłaszany program „Ochrona zabytków”. Minimalna kwota dofinansowania wynosi 25 tyś. zł. Program zakłada możliwość przeprowadzenia dodatkowego naboru w przypadku, gdyby pozostały wolne lub uzyskano dodatkowe środki. Szczegółowe informacje znajdują się na stronach MKiDN https://www.gov.pl/web/kultura/programy-i-projekty

 • Wojewódzki Konserwator Zabytków w Opolu

Wnioski do WKZ składane są dorocznie w terminie do 28 lutego roku, w którym ma być udzielona dotacja na dofinansowanie prac, które zostaną przeprowadzone oraz do 30 czerwca roku, w którym dotacja ma być udzielona na dofinansowanie prac przeprowadzonych w okresie 3 lat poprzedzających rok złożenia wniosku. Szczegółowe informacje znajdują się na stronach WKZ w Opolu http://www.wuozopole.pl/opieka/dotacje

 

Dotacji samorządowych udzielają organy stanowiące województwa opolskiego, powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego oraz trzech z sześciu gmin powiatu.

 

 • Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego

Dotacji udziela Zarząd Województwa na zasadach określonych w uchwale
Nr XXXII/345/2009 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 26 maja 2009 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnych ewidencjach zabytków, znajdujących się na obszarze województwa opolskiego (Dz. Urz. Woj. Opolskiego Nr 44, poz. 768 z późn. zm.) http://duwo.opole.uw.gov.pl/#/legalact/2009/768/ oraz http://duwo.opole.uw.gov.pl/#/legalact/2010/221/

 • Starostwo Powiatowe w Kędzierzynie-Koźlu

Dotacji udziela Zarząd Powiatu na zasadach określonych w uchwale Nr XI/56/2007 Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 25 września 2007 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków oraz uchwała Nr XIII/73/2007 Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 27 listopada 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków

PDFUchwała Nr XI.56.2007 z dnia 25 września 2007 r.pdf (1,44MB)

DOCXUchwała Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego nr XI.56.2007 z dnia 25 września 2007 r.docx (20,59KB) (wersja dostępna cyfrowo)

PDFUchwała Nr XIII.73.2007 z dnia 27 listopada 2007 r.pdf (2,20MB)

DOCXUchwała Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego nr XIII.73.2007 z dnia 27 listopada 2007 r.docx (28,26KB) (wersja dostępna cyfrowo)

 • Gmina Bierawa

Uchwała Nr XLII/308/2006 Rady Gminy Bierawa z dnia 27 marca 2006 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.

 • Gmina Cisek

Uchwała Nr XXVIII/127/09 Rady Gminy Cisek z dnia 8 czerwca 2009 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji z budżetu Gminy Cisek na zakup materiałów budowlanych, prace konserwatorskie, restauratorskie, roboty budowlane, przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków PDFUchwała Rady Gminy Cisek Nr XXVIII12709 z dnia 8 czerwca 2009 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji z budżetu Gminy Cisek na zakup materiałów budowlanych, prace konserwatorskie,....pdf (3,20MB)

Uchwała Nr XXIX/135/09 Rady Gminy Cisek z dnia 27 lipca 2009 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji z budżetu Gminy Cisek na zakup materiałów budowlanych, prace konserwatorskie, restauratorskie, roboty budowlane, przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków PDFUchwała Rady Gminy Cisek Nr XXIX13509 z dnia 27 lipca 2009 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji z budżetu Gminy Cisek na zakup materiałów budowlanych, prace konserwatorskie,....pdf (3,76MB)

 • Gmina Kędzierzyn-Koźle

Uchwała Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle Nr XIX/198/20 z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, położonym na terenie miasta Kędzierzyn-Koźle PDFUchwała Nr XIX.198.20 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub.pdf (298,07KB)

 • Gmina Reńska Wieś

Uchwała Nr XLV27618 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 19 października 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji z budżetu gminy na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków PDFUchwała NR XLV27618 Rady Gminy Reńska Wieś w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji z budżetu gminy na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich....pdf (215,95KB)
 

Istnieje również możliwość aplikowania o środki z funduszy strukturalnych, programów regionalnych i wspólnotowych Unii Europejskiej. Instytucją, która prowadzi nabory wniosków w tym zakresie jest Urząd Marszałkowski. Wsparcia na realizację robót budowlanych, prac konserwatorskich, adaptacji, zmiany przeznaczenia itp. przy zabytkach można uzyskać z następujących programów i funduszy:

 

 1. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
 2. Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego
  1. Oś priorytetowa V Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego
   i naturalnego (poddziałanie 5.3.1)
  2. Oś priorytetowa III Gospodarka niskoemisyjna (poddziałanie 3.2.1)
 3. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
  1. Oś priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury (działanie 8.1)
 4. Program INTERRREG V-A Republika Czeska – Polska
  1. Oś priorytetowa Rozwój potencjału przyrodniczego i kulturowego na rzecz wspierania zatrudnienia
 5. Fundusze Norweskie i Fundusze Europejskiego Obszaru Gospodarczego
  1. Obszar dziedzictwo kulturowe

 

=

Nasi partnerzy

shadow
×

Zapisz się do newslettera