Kamera on-line

Ogłoszenie o zamówieniu: Nadzór inwestorski nad realizacją zadania pn. Przebudowa mostu w ciągu drogi 1404 O Cisek - Bierawa

Kędzierzyn-Koźle: Nadzór inwestorski nad

realizacją zadania pn. Przebudowa mostu

w ciągu drogi 1404 O Cisek - Bierawa.


Numer ogłoszenia: 381050 - 2012;

data zamieszczenia: 04.10.2012

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie-Koźlu , ul. Skarbowa 3E, 47-200 Kędzierzyn-Koźle, woj. opolskie, tel. 077 4829133, faks 077 4829132.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Nadzór inwestorski nad realizacją zadania pn. Przebudowa mostu w ciągu drogi 1404 O Cisek - Bierawa..
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Opis przedmiotu zamówienia. 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji robót budowlanych dotyczących realizacji inwestycji pod nazwą Przebudowa mostu w ciągu drogi 1404 O Cisek - Bierawa. 2.Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia będzie pełnił funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm.) w ramach której do podstawowych obowiązków inspektora nadzoru należy: a. reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej; b. sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie; c. sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywanie ich do użytkowania; d. potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także kontrolowanie rozliczeń budowy przy pełnej współpracy z projektantem pełniącym nadzór autorski. oraz rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 ze zm.), inne obowiązującymi przepisami, a także projektem umowy. 3. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego oznacza zapewnienie ciągłej kontroli realizacji robót budowlanych we wszystkich wymaganych specjalnościach, branżach. 4. Inspektor nadzoru inwestorskiego posiadający uprawnienia budowlane w specjalności mostowej bez ograniczeń zostanie wyznaczony do pełnienia funkcji koordynatora wykonywanych czynności przez inspektorów nadzoru inwestorskiego o pozostałych specjalnościach wymaganych przy realizacji ww. zadania zwany dalej koordynator nadzoru inwestorskiego. 5. Zamawiający wymaga, aby częstotliwość pobytu Wykonawcy na budowie odbywała się nie rzadziej niż: 1) 2 razy w tygodniu - koordynator nadzoru inwestorskiego, 2) 1 razy w tygodniu - pozostali inspektorzy (kontrola budowy winna odbywać się przez inspektora branży odpowiedniej do prowadzonego na budowie zakresu robót), 3) 1 raz w tygodniu - narady zespołu nadzorującego w składzie, który zostanie ustalony przed rozpoczęciem robót budowlanych. 4) Ponadto koordynator nadzoru inwestorskiego zobowiązany jest do przyjazdu na teren prowadzonej inwestycji na telefoniczne wezwanie Zamawiającego w czasie nie dłuższym niż 2 godziny od momentu wezwania. Czas ten może ulec wydłużeniu jedynie w przypadkach zaistnienia sytuacji nieprzewidzianych, niezależnych od Inspektora, pod warunkiem ich udokumentowania. 6. Inspektor nadzoru inwestorskiego winien posiadać wiedzę i zdolności służące do właściwego sporządzania dokumentów niezbędnych do rozliczania projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013, a w szczególności: harmonogramów rzeczowo - finansowych postępu prac w układzie zgodnym z wnioskiem o dofinansowanie stanowiącym załącznik do umowy o dofinansowanie. 7. Zamawiający wymaga nieodpłatnego świadczenia usługi w okresie rękojmi na roboty budowlane, wynoszącym 60 miesięcy, łącznie z uczestnictwem w komisjach powołanych przez zamawiającego do oceny jakości robót w okresie gwarancji i rękojmi. 8. Wykonawca będzie zobowiązany do udzielenia pomocy zamawiającemu przed i na etapie postępowania przetargowego dotyczącego wyboru wykonawcy robót budowlanych w zakresie posiadanej wiedzy branżowej. 9. Wykonawca na żądanie zamawiającego będzie brał udział w pracach komisji przetargowej celem przedstawienia opinii w zakresie oceny branżowej złożonych ofert dotyczących robót budowlanych. Zakres robót budowlanych, których dotyczy przedmiot zamówienia: 10.Nadzór inwestorski będzie obejmował zakresem roboty budowlane związane przede wszystkim z rozbiórką starego mostu sześcioprzęsłowego i budową nowego czteroprzęsłowego, ciągłego mostu zespolonego z głównym przęsłem nurtowym wzmocnionym łukiem, przez rzekę Odrę wraz z budową zjazdów w ciągu drogi nr 1404 O Cisek - Bierawa oraz węzła z drogą gminną nr 108206 O Cisek-Roszowicki Las, budową systemu odprowadzenia wód deszczowych oraz oświetlenia, przebudową urządzeń energetycznych i teletechnicznych oraz umocnieniem brzegów rzeki Odry. Inwestycja mająca na celu budowę nowego obiektu mostowego wraz z niezbędną infrastrukturą jest wynikiem działań mających na celu likwidacja skutków powodzi z maja 2010 roku poprzez zapewnienie spójnej, nowoczesnej i bezpiecznej przeprawy mostowej w miejsce dotychczas użytkowanego mostu tymczasowego o konstrukcji typu MD-33. 11. Szczegółowy zakres robót budowlanych, których dotyczy nadzór inwestorski jest określony w przedmiarze robót budowlanych stanowiący załącznik nr 10 do niniejszej SIWZ. 12. Zakres i stopień złożoności robót budowlanych związanych z zakresem zamówienia z charakteryzowany w projekcie budowlanym i wykonawczym, dostępny jest do wglądu w siedzibie zamawiającego.
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.24.70.00-1.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
 
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 60.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 12 000,00 zł
III.2) ZALICZKI
·                  Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
·                  III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o                          Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
·                  III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o                          Na potwierdzenie niniejszego warunku wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat, przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej jedną usługę polegającą na pełnieniu nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych w zakresie budowy lub przebudowy mostu wieloprzęsłowego, o całkowitej długości obiektu min. 80 m., o wartości inwestycji minimum 20 mln zł, zakończonej i odebranej protokołem odbioru końcowego do dnia upływu składania ofert i załączy dokument potwierdzający, że usługa ta została wykonana należycie. W celu potwierdzenia spełnienia wymienionych wyżej warunków wykonawca musi załączyć do oferty dokumenty określone w pkt 6 i 6a SIWZ.
·                  III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o                          Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
·                  III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o                          Na potwierdzenie niniejszego warunku Wykonawca wykaże, że dysponuje osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, odpowiedzialnych za świadczenie usługi, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi legitymującymi się kwalifikacjami zawodowymi, doświadczeniem i wykształceniem odpowiednimi do funkcji, jakie zostaną im powierzone, a niezbędnymi do wykonania zamówienia. Wykonawca przedstawi wraz z ofertą wykaz z osobami, na każdą z wymienionych poniżej funkcji wraz z informacją o zakresie wykonywanych przez nie czynności, doświadczenia i podstawie do dysponowania tymi osobami, spełniającymi poniższe wymagania: a) kwalifikacje zawodowe: uprawnienia, o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623) do kierowania i nadzorowania robotami budowlanymi w specjalności mostowej bez ograniczeń lub specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń - wymagana co najmniej 1 osoba; doświadczenie: min. 10 letnie doświadczenie w kierowaniu i nadzorowaniu robotami budowlanymi od uzyskania uprawnień; nadzorowanie w tym okresie na trzech obiektach mostowych w tym min. 1 robotami budowlanymi przy budowie lub przebudowie mostu wieloprzęsłowego o całkowitej długości obiektu min. 80 m. b) kwalifikacje zawodowe: uprawnienia, o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. 2010 r. Nr 243, poz. 1623) do kierowania i nadzorowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej bez ograniczeń - wymagana co najmniej 1 osoba; doświadczenie: min. 5 letnie doświadczenie w kierowaniu i nadzorowaniu robotami budowlanymi od uzyskania uprawnień; nadzorowanie min. 1 robotami budowlanymi w niniejszym zakresie przy budowie lub przebudowie drogi klasy min. Z o długości min. 300m. c) kwalifikacje zawodowe: uprawnienia, o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm.) do kierowania i nadzorowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń - wymagana co najmniej 1 osoba; doświadczenie: min. 5 letnie doświadczenie w kierowaniu i nadzorowaniu robotami budowlanymi od uzyskania uprawnień; d) kwalifikacje zawodowe: uprawnienia, o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm.) do kierowania i nadzorowania robotami budowlanymi w specjalności telekomunikacyjnej bez ograniczeń - wymagana co najmniej 1 osoba; doświadczenie: min. 5 letnie doświadczenie w kierowaniu i nadzorowaniu robotami budowlanymi od uzyskania uprawnień; e) kwalifikacje zawodowe: uprawnienia, o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm.), do kierowania i nadzorowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektrotechnicznych bez ograniczeń - wymagana co najmniej 1 osoba; doświadczenie: min. 5 letnie doświadczenie w kierowaniu i nadzorowaniu robotami budowlanymi od uzyskania uprawnień; f) wiedzę i zdolność służące do właściwego sporządzania dokumentów niezbędnych do rozliczania projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013, a w szczególności: harmonogramów rzeczowo - finansowych postępu prac w układzie zgodnym z wnioskiem o dofinansowanie stanowiącym załącznik do umowy o dofinansowanie - wymagana co najmniej 1 osoba, doświadczenie: sporządzenie dokumentów do min. 1 skutecznego wniosku o płatność projektu realizowanego w zakresie infrastruktury drogowej współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych. W celu potwierdzenia spełnienia wymienionych wyżej warunków wykonawca musi załączyć do oferty dokumenty określone w pkt 6 i 6a SIWZ.
·                  III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o                          Na potwierdzenie niniejszego warunku wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia. W celu potwierdzenia spełnienia wymienionych wyżej warunków wykonawca musi załączyć do oferty dokumenty określone w pkt 6 i 6a SIWZ.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
·                  III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
·                  wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
·                  wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
·                  oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
·                  opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
·                  III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
·                  oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
·                  aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
·                  aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
·                  aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
·                  wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
·                  III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
·                  nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
·                  nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
1. Formularz oferty; 2. Podpisany projekt umowy; 3. Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia - jeśli dotyczy.
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.pzdkkozle.biuletyn.info.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Powiatowy Zarzad Dróg w Kędzierzynie - Koźlu ul. Skarbowa 3E 47-200 Kędzierzyn - Koźle.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 17.10.2012 godzina 10:00, miejsce: Powiatowy Zarzad Dróg w Kędzierzynie - Koźlu ul. Skarbowa 3E 47-200 Kędzierzyn - Koźle, I piętro, sekretariat.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 inwestujemy w Twoją przyszłość Projekt pt. Przebudowa mostu w ciągu drogi 1404 O Cisek - Bierawa.
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak
 
×

Zapisz się do newslettera