Kamera on-line

Sprawdź czy Twoje zezwolenie na zbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (zsee) jest aktualne.

Ustawa z 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym weszła w życie 1 stycznia 2016 r., wprowadzając także przepisy przejściowe. Zgodnie z art. 122 ust. 2 tej ustawy, decyzje zezwalające na zbieranie zużytego sprzętu oraz przetwarzanie zużytego sprzętu, wydane przed dniem wejścia w życie nowej ustawy, zachowują moc na czas, na jaki zostały wydane.

Jeśli jednak decyzja nie jest dostosowana do wymogów ustawy z 2015 roku, posiadacz odpadów, który w dniu wejścia w życie ustawy prowadzi zbieranie zsee lub przetwarzanie tego sprzętu, musi uzyskać w terminie 24 miesięcy od dnia wejścia  w życie ustawy od organu właściwego zmianę tych decyzji w zakresie dostosowania do wymogów nowej ustawy.

Dlatego też,  przedsiębiorca powinien m.in. sprawdzić, czy jego zezwolenie jest dostosowane do przepisów ustawy w zakresie miejsc zbierania zsee. Zgodnie z przepisami takie miejsce powinno być zadaszone, celem zapobiegania negatywnemu oddziaływaniu czynników atmosferycznych i wyposażone w nieprzepuszczalne podłoża wraz z urządzeniami do likwidacji wycieków. Miejsce takie trzeba też zabezpieczyć przed dostępem osób postronnych.

Natomiast zakłady przetwarzania zsee powinny być wyposażone m.in. w:

  • legalizowane urządzenie ważące do ustalenia masy przyjętego zużytego sprzętu,
  • pojemniki do magazynowania baterii i akumulatorów, kondensatorów zawierających PCB oraz innych odpadów niebezpiecznych, w tym odpadów promieniotwórczych,
  • nieprzepuszczalne podłoża na odpowiednim obszarze wraz z urządzeniami do likwidacji wycieków oraz w stosownym przypadku, odstojniki odolejacze,
  • instalacje umożliwiające przetworzenie zużytego sprzętu powstałego z poszczególnych grup sprzętu przetwarzanego w danym zakładzie przetwarzania.

Jeżeli przedsiębiorca nie dostosuje decyzji na zbieranie lub/i przetwarzanie zużytego sprzętu do 31 grudnia 2017 r., Główny Inspektor Ochrony Środowiska wykreśli go z prowadzonego rejestru.

×

Zapisz się do newslettera