Kamera on-line

NABÓR LEKARZY DO POWIATOWEGO ZESPOŁU DS. ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI W KĘDZIERZYNIE-KOŹLU

Starostwo Powiatowe w Kędzierzynie-Koźlu - Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności poszukuje lekarza – członka składu orzekającego o specjalności:

- lekarz psychiatra,

- lekarz laryngolog,

- lekarz okulista

ze specjalizacją co najmniej pierwszego stopnia, posiadający prawo wykonywania zawodu.

Wymogi kwalifikacyjne jakie powinien spełniać lekarz określa § 21 ust. 1 pkt. 3 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz. U. Nr 139, poz. 1328, ze zm.).

1. Zadania lekarza w Zespole:

- weryfikacja złożonej dokumentacji medycznej w zakresie kompletności oraz konieczności jej uzupełnienia o niezbędne wyniki badań diagnostycznych oraz inne dokumenty związane ze stanem zdrowia osoby zainteresowanej mogące mieć wpływ na ustalenie stopnia niepełnosprawności;

- udział w posiedzeniach składów orzekających Zespołu, przeprowadzenie badania lekarskiego, wywiadu oraz zebranie materiału dowodowego dokumentującego stan zdrowia orzekanego i wypełnienie na tej podstawie oceny stanu zdrowia – w trakcie posiedzenia składu orzekającego zakończonego podpisaniem wydanego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

2. Warunkiem niezbędnym udziału lekarza – członka zespołu w posiedzeniach składów orzekających jest odbycie szkolenia organizowanego przez Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania  o Niepełnosprawności w Opolu, zakończonego zdobyciem zaświadczenia uprawniającego do orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności. Szkolenia odbywają się w Wojewódzkim Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Opolu i są bezpłatne. Warunkiem zgłoszenia do udziału w szkoleniu jest powołanie osoby zainteresowanej do składu Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Kędzierzynie-Koźlu.

3. Lekarz – członek składów orzekających zatrudniony będzie w Zespole na podstawie umowy zlecenia. Przedmiotem umowy będzie wydanie stosownego orzeczenia, za które zleceniobiorca otrzymuje wynagrodzenie.

4. Składy orzekające Zespołu zbierają się w siedzibie Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Kędzierzynie-Koźlu, od poniedziałku do piątku w godzinach przedpołudniowych i popołudniowych.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE:

- prawo do wykonywania zawodu lekarza,

- specjalizacja co najmniej I stopnia w jednej z dziedzin mających zastosowanie w procesie orzekania o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności,

WYMAGANE DOKUMENTY:

- list motywacyjny,

- kserokopia dyplomu ukończenia akademii medycznej,

- kserokopia dokumentu uprawniającego do wykonywania zawodu lekarza,

- kserokopia zaświadczenia ukończenia specjalizacji.

Oferty należy składać lub przesłać pocztą na adres Starostwa Powiatowego,  Pl. Wolności 13, 47-220 Kędzierzyn-Koźle, pokój nr 28.

Szczegółowych informacji udziela Przewodnicząca Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Kędzierzynie-Koźlu Kornelia Pośpiech-Góreczna, tel. 77 483 33 23, 77 481 02 82.

×

Zapisz się do newslettera