Kamera on-line

Aktywny samorząd 2018 - rusza nabór wniosków

Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski  przystąpił w 2018 roku do realizacji pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. W poprzednim roku z tego programu na pomoc osobom niepełnosprawnym wydano 250 tys. zł. Kwota, która zostanie przeznaczona w tym roku zależeć będzie od ilości wniosków, które napłyną.

I. Program obejmuje następujące obszary wsparcia:

Moduły, obszary i zadania programu, które będą realizowane w 2018 roku.

Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, w tym :

Obszar A – likwidacja bariery transportowej:

Zadanie 1:  Pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadania samochodu,

Zadanie 2:  Pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,

Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:

Zadanie 1: pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,

Zadanie 2: dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,

Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się :

Zadanie 2:  pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,

Zadanie 3:  pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości,

Zadanie 4:  pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny (co najmniej na III poziomie jakości)

Obszar D- pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej.

Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym

 

 • Adresaci programu

Obszar A Zadanie nr 1 – osoba posiadająca   znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności, wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie, dysfunkcja narządu ruchu,

Obszar A Zadanie nr 2 - osoba niepełnosprawna w wieku aktywności zawodowej, która posiada znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności oraz dysfunkcję narządu ruchu.


Obszar B Zadanie nr 1 - osoba niepełnosprawna, która posiada znaczny stopień niepełnosprawności (a w przypadku osób do 16 roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności) oraz dysfunkcję obu kończyn górnych lub narządu wzorku. W przypadku osób w wieku emerytalnym wymagane jest zatrudnienie.


Obszar B Zadanie nr 2 - osoba niepełnosprawna, która posiada znaczny stopień niepełnosprawności  oraz dysfunkcję obu kończyn górnych lub narządu wzorku.

Obszar C Zadanie nr 2 - osoba niepełnosprawna, która posiada znaczny stopień niepełnosprawności (a w przypadku osób do 16 roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności), która jest użytkownikiem wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym.

Obszar C Zadanie nr 3 oraz Zadanie nr 4 - osoba niepełnosprawna w wieku aktywności zawodowej lub emerytalnym – jeśli jest zatrudniona, po amputacji kończyn/y, wobec której został orzeczony stopień niepełnosprawności, a ekspert PFRON potwierdził stabilność procesu chorobowego oraz rokowania uzyskania zdolności do pracy w wyniku wsparcia udzielonego w programie.

Obszar D - osoba niepełnosprawna w wieku aktywności zawodowej, która posiada znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, jest aktywna zawodowo i pełni rolę opiekuna prawnego dziecka. Przez aktywność zawodową należy rozumieć zatrudnienie lub rejestrację w urzędzie pracy jako osoba bezrobotna, albo jako osoba poszukująca pracy i nie pozostająca w zatrudnieniu.

Moduł II – osoby niepełnosprawne, które posiadają znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności oraz pobierają naukę w szkole wyższej, szkole policealnej, kolegium lub mają otwarty przewód doktorski poza studiami doktoranckimi.

 • Wykluczenie z uczestnictwa w programie „Aktywny Samorząd”:

  – w modułach I i II - wymagalne zobowiązania wobec PFRON lub wobec realizatora programu,
  – w module II – przerwa w nauce

  IV. Częstotliwość udzielania pomocy w ramach Modułu I:

  –  Obszar C - Zadanie 3 - pomoc może być udzielana co 3 lata, licząc od początku roku następującego po roku, w którym udzielono pomocy,
  – Obszar C - Zadania 2 i 4 - pomoc może być udzielana po zakończeniu okresu gwarancji.

  V. Maksymalna kwota dofinansowania oraz udział własny osób niepełnosprawnych w ramach modułu I wynosi:

  1) Obszar A:

 Zadanie nr 1 (oprzyrządowanie samochodu) –  8.000 zł,

Wymagany 15% udział własny


Zadanie nr 2 (prawo jazdy kategorii B) – 2.200 zł, w tym:
a) kurs/egzaminy – 1.600 zł
b) dla pozostałych kosztów  uzyskania prawa jazdy w przypadku kursu poza miejscowością zamieszkania wnioskodawcy ( koszty związane z zakwaterowaniem, wyżywieniem I dojazdem w okresie trwania kursu) – 600 zł,
Wymagany 25% udział własny

2) Obszaru B:

Zadanie nr 1 pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,

 • dla osoby niewidomej – 20.000 zł z czego na urządzenia brajlowskie 12.000 zł,
 • dla pozostałych osób z dysfunkcją narządu wzroku- 8.000 zł,
 • dla osoby z dysfunkcją obu kończyn górnych – 5.000 zł

Wymagany 10% udział własny


Zadanie nr 2 (szkolenie komputerowe):

- dla osoby głuchoniewidomej – 4.000 zł,
- dla pozostałych adresatów obszaru – 2.000 zł, z możliwością zwiększenia kwoty dofinansowania w indywidualnych przypadkach maksymalnie  100%, wyłącznie w przypadku, gdy poziom dysfunkcji narządu wzroku wymaga zwiększenia liczby godzin szkolenia,
Nie wymagany udział własny

3) Obszaru C:

a) Zadanie nr 2 (sprawność techniczna wózka elektrycznego) – 3.000 zł
Nie wymagany udział własny,

b) Zadanie nr 3 (proteza, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne tj. proteza na III poziomie jakości) przy amputacji:

- w zakresie ręki – 9.000 zł
- przedramienia – 20.000 zł
- ramienia i wyłuszczeniu w stawie barkowym – 26.000 zł
- na poziomie podudzia – 14.000 zł
- na wysokości uda – 20.000 zł (także przez staw kolanowy)
- uda i wyłuszczeniu w stawie biodrowym – 25.000 zł;

z możliwością zwiększenia kwoty dofinansowania w wyjątkowych przypadkach I wyłącznie wtedy, gdy celowość zwiększenia jakości protezy do poziomu IV (dla zdolności do pracy wnioskodawcy), zostanie zarekomendowana przez eksperta PFRON,
Wymagany 10% udział własny

c) Zadanie nr 4 – (sprawność techniczna posiadanej protezy kończyny co najmniej na III poziomie jakości) do 30 % kwot, o których mowa w pkt. 3 lit. b,

d) w zadaniu 3 i 4 dla refundacji kosztów dojazdu beneficjenta programu na spotkanie z ekspertem PFORN lub kosztów dojazdu eksperta PFRON na spotkanie z beneficjentem programu w zależności od poniesionych kosztów, nie więcej niż 200 zł.
Wymagany 10% udział własny

4) Obszar D:

Koszt opieki nad osobą zależną:
- 200 zł miesięcznie, jednak nie więcej niż 2.400 zł w ciągu roku – tytułem kosztów opieki nad jedną osobą zależną
Wymagany 15% udział własny

Środki finansowe stanowiące udział własny wnioskodawcy nie mogą pochodzić ze środków PFRON, a także ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia.

VI. W ramach Modułu II beneficjent pomocy może ubiegać się o dofinansowanie :

1) opłaty na pokrycie kosztów kształcenia
2) dodatku na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego
3) opłaty za naukę (czesne)
Dofinansowanie w ramach Modułu I i II następuje na pisemny wniosek osoby niepełnosprawnej złożony do jednostki organizacyjnej samorządu powiatowego, właściwej dla miejsca zamieszkania wnioskodawcy.

 

VII. Terminy składania wniosków

 

Przyjmowanie wniosków w ramach Modułu I trwa w trybie ciągłym, tj.

od dnia 3 kwietnia 2018  r. do dnia 30 sierpnia 2018 r.

Nabór  wniosków w ramach Modułu II realizowany jest w następujących cyklach :
1) wnioski na I półrocze 2018 w terminie od 01 marca 2018 r. do dnia 30 marca 2018 r.
2) wnioski na II półrocze 2018 w terminie od 03 września 2018 r. do dnia 10 października 2018 r.

w siedzibie :

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

w Kędzierzynie-Koźlu

ul.  Skarbowa 4,

47-200 Kędzierzyn-Koźle

w godzinach

poniedziałek 8.00 – 16.00

wtorek- piątek 7.00 -15.00

pokój nr 16, sekretariat lub drogą pocztową.

Wnioski do pobrania na stronie internetowej  www.kkozle.naszepcpr.pl  lub osobiście w siedzibie PCPR ul. Skarbowa 4, 47-200 Kędzierzyn-Koźle.

 

 

 

 

×

Zapisz się do newslettera