Kamera on-line

Z powiatowej rady ds. osób niepełnosprawnych: ustalono wysokość dofinansowania do turnusów rehabilitacyjnych

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kędzierzynie-Koźlu informuje, że 19 lutego odbyło się posiedzenie Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych w Kędzierzynie-Koźlu.

Członkowie Rady przyjęli, że: wysokość dofinansowania do turnusów rehabilitacyjnych pozostanie  na poziomie 30% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej [oznacza to przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w formie komunikatu w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 887);]  dla dzieci i młodzieży uczącej się i 20% dla ich opiekunów, oraz pomniejszenie dofinansowania do turnusów rehabilitacyjnych o 20% od kwoty możliwej do otrzymania dla osób dorosłych i  ich opiekunów. Dofinansowaniem do turnusów w pierwszej kolejności zostaną objęte – dzieci i młodzież ucząca się, mieszkańcy Domów Pomocy Społecznej i osoby z orzeczeniem o znacznym, umiarkowanym i lekkim stopniem niepełnosprawności lub równoważne z I, II  i III  grupą inwalidzką z tym że,  dla osób dorosłych, nie będących mieszkańcami Domów Pomocy Społecznej i ich opiekunów dofinansowaniem objęte zostaną kolejno osoby  z orzeczeniem o znacznym, umiarkowanym i lekkim stopniem niepełnosprawności lub równoważne z I, II i III grupą inwalidzką, które nigdy nie korzystały z dofinansowania, a następnie w kolejności jak powyżej, osoby, które otrzymały dofinansowanie kolejno od roku 2007  do wykorzystania posiadanych i przyznanych na ten cel uchwałą Rady Powiatu środków.

Zasady przyznawania dofinansowań w pozostałych zadaniach zostaną ostatecznie ustalone - po analizie liczby zgłoszonych wniosków na określone obszary realizowane ze środków PFRON - przy podziale środków pieniężnych na poszczególne zadania, co będzie mogło nastąpić w momencie otrzymania przez Powiat informacji o wysokości środków przypadających wg. algorytmu na realizację zadań określonych w art. 35 a ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych na terenie powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego.

×

Zapisz się do newslettera