Kamera on-line

Wystarczy oświadczenie, aby wyłączyć grunt z polowania.

Wystarczy oświadczenie, aby wyłączyć grunt z polowania.

Prezydent, podpisał nowelizację ustawy - Prawo łowieckie. Zgodnie z nią, by wyłączyć z polowań grunt wchodzący w skład obwodu łowieckiego wystarczy złożyć staroście oświadczenie.  

Właściciel albo użytkownik wieczysty będzie mógł wnieść uwagi do projektu uchwały w sprawie podziału na obwody łowieckie. Tak wynika z opublikowanej właśnie przez Prezydenta ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo łowieckie oraz niektórych innych ustaw ( Dz. U.  z 2018 r. poz. 651). Przy ich rozpatrywaniu będą brane pod wagę takie czynniki jak właściwości nieruchomości lub prowadzona na niej działalność. Przepisy przyznają także możliwość żądania od województwa odszkodowania za szkodę związaną z uniemożliwieniem lub ograniczeniem korzystania z nieruchomości w dotychczasowy sposób.

Ponadto zgodnie z nowymi przepisami, właściciel albo użytkownik wieczysty nieruchomości wchodzącej w skład obwodu łowieckiego będzie mógł złożyć staroście oświadczenie, w którym sprzeciwi się prowadzeniu polowań na swoim gruncie. Jednakże, w taki przypadku nie będzie mu przysługiwało odszkodowanie za szkody powstałe na nieruchomościach w uprawach i płodach rolnych. Przepisy zakładają także zwiększenie ze 100 do 150 m odległości od zabudowań mieszkalnych obszaru, na którym będzie można polować. Dodatkowo myśliwi nie będą mogli strzelać do zwierząt w odległości 500 m od miejsc zgromadzeń publicznych.

Szkody w uprawach rolnych. Myśliwi nie będą już samodzielnie szacować szkód. Ustawa określa, że będą się tym zajmować zespoły złożone z przedstawiciela gminy, zarządcy albo dzierżawcy obwodu łowieckiego oraz właściciela nieruchomości, na której wystąpiła szkoda. Organ odwoławczym będzie nadleśniczy Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe. Natomiast od jego decyzji będzie służyło odwołanie do sądu.

Nadzór ministra nad PZŁ. Nowe przepisy zwiększają nadzór ministra środowiska nad Polskim Związkiem Łowieckim. Nowelizacja daje uprawnienia ministrowi związane między innymi z zatwierdzaniem statutu PZŁ, powoływaniem zarządu głównego związku, powoływaniem (z trzech przedstawionych przez myśliwych kandydatów) i odwoływaniem  (po zasięgnięciu opinii myśliwych) Łowczego Krajowego.

Podpisana przez prezydenta ustawa wprowadza też przepisy, na podstawie których myśliwi posiadający broń będą musieli co pięć lat przechodzić badania lekarskie i psychologiczne. Ponadto nowe przepisy zakazują osobom niepełnoletnim udziału w polowaniach.

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2018 r.

×

Zapisz się do newslettera