Kamera on-line

Nowelizacja prawa wodnego

Prezydent podpisał nowelizację, która uprości postępowania w sprawach ocen wodnoprawnych.

Zgodnie z art. 545 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, obowiązującego od 1 stycznia 2018 r., do spraw wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie ustawy, dotyczących decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wydawanych na podstawie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz decyzji, przed wydaniem których przeprowadza się ponowną ocenę oddziaływania na środowisko, stosuje się przepisy nowe. W nowelizacji zmodyfikowano tę regułę, przyjmując co do zasady, że zastosowanie znajdą przepisy obowiązujące przed dniem 1 stycznia 2018 r.

Po wejściu w życie z dniem 1 stycznia 2018 r. nowej ustawy Prawo wodne, wątpliwości budziło np. to, czy czynności procesowe dokonane pod rządami starej ustawy Prawo wodne (tj. do dnia 31 grudnia 2017 r.), m.in. wydanie postanowienia o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, powinny być dokonywane powtórnie. Konieczność stosowania nowych regulacji powodowała, że organy pierwszej i drugiej instancji, prowadząc postępowania w sprawach decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz ponownej oceny oddziaływania na środowisko, zobowiązane były do uzyskania opinii i uzgodnień. Konieczne było odsyłanie dokumentacji i uzupełnianie stanowisk organów w sprawach ocen wodnoprawnych po zakończeniu postępowania dowodowego, a także na etapie postępowania drugoinstancyjnego, oraz powtarzanie wybranych czynności administracyjnych, m.in. ponowne informowanie stron postępowania na podstawie art. 10 ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego, udział społeczeństwa, kolejne zawiadomienia o niemożliwości załatwienia sprawy w ustawowo przewidzianym terminie. To wszystko wydłużało postępowania.

Ustawa uchyla również wymóg określenia wartości nieruchomości oszacowanej przez rzeczoznawcę majątkowego, jako elementu wniosku o wyrażenie przez ministra właściwego do spraw gospodarki wodnej zgody na rozporządzenie nieruchomością przez Wody Polskie.

Ponadto, dodaje przepisy określające zasady postępowania w sprawach wszczętych i niezakończonych przed dniem 1 stycznia 2018 r., dotyczących administracyjnych kar pieniężnych, o których mowa w art. 298 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska.

×

Zapisz się do newslettera