Kamera on-line

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 14.03.2014r. prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: Termomodernizacja - wymiana stolarki okiennej w budynku Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie-Koźlu przy ul. Piastowskiej 15

Poniżej znajduje się ogłoszenie o zamówieniu z dnia 14.03.2014r. prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: Termomodernizacja - wymiana stolarki okiennej w budynku Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie-Koźlu przy ul. Piastowskiej 15

Kędzierzyn-Koźle: Termomodernizacja - wymiana stolarki okiennej w budynku Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie-Koźlu przy ul. Piastowskiej 15
Numer ogłoszenia: 86382 - 2014; data zamieszczenia: 14.03.2014

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Starostwo Powiatowe w Kędzierzynie-Koźlu , pl. Wolności 13, 47-220 Kędzierzyn-Koźle, woj. opolskie, tel. 077 4833116.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: WWW.POWIAT.KEDZIERZYN-KOZLE.PL

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Termomodernizacja - wymiana stolarki okiennej w budynku Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie-Koźlu przy ul. Piastowskiej 15.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest termomodernizacja - wymiana stolarki okiennej w budynku Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie-Koźlu przy ul. Piastowskiej 15. Podstawowy zakres robót obejmuje wymianę okien drewnianych skrzynkowych na okna PCV z wyjątkiem dwóch okien O1, które należy wykonać w wersji drewnianej wraz z parapetami wewnętrznymi z tworzywa sztucznego, podmurowaniem cegłą pełna ławy podokiennej, uzupełnienie tynków podmurówki i uszkodzonych ościeży, uzupełnienie malowania: 1. Okna o symbolu O1 o wymiarach 250x250 cm szt. 2 - okna wykonać w wersji drewnianej 2. Okna o symbolu O2 o wymiarach 130x240 cm szt. 16 3. Okna o symbolu O3 o wymiarach 120x220 cm szt. 12 4. Okna o symbolu O4 o wymiarach 140x230 cm szt. 2 klatka schodowa 5. Okno o symbolu O5 o wymiarach 140x230 cm szt. 1 klatka schodowa przewietrzania 6. Okno o symbolu O6 o wymiarach 115x235 cm szt. 1 7. Okno o symbolu O7 o wymiarach 130x235 cm szt. 1 8. Okno o symbolu O8 o wymiarach 115 x253 cm szt. 1 9. Okno o symbolu O9 o wymiarach 130x253 cm szt. 1 10. Okna o symbolu O10 o wymiarach 45x75 cm szt. 3 11. Okno o symbolu O11 o wymiarach 125x105 cm szt. 1 12. Okna o symbolu O12 o wymiarach 70x70 cm szt. 2 13. Okna o symbolu O14 o wymiarach 60x60 cm szt. 17 14. Okno o symbolu O15 o wymiarach 45x65 cm szt. 1 15. Okno o symbolu O16 o wymiarach 64x84 cm szt. 4 16. Okno o symbolu O17 o wymiarach 60x60 cm szt. 14 17. Okno o symbolu O18 o wymiarach 64x90 cm szt. 1 18. Okno o symbolu O19 o wymiarach 90x100 cm szt. 3 19. Okno o symbolu O20 o wymiarach 127x100 cm szt. 3 Przed przystąpieniem do produkcji okien wymiary sprawdzić na budowie. Szczegóły zostały określone na załączonym zestawieniu stolarki oraz w szczegółowej specyfikacji technicznej. 2. Przedmiot zamówienia oraz szczegółowy zakres robót określają załączone do niniejszej SIWZ: - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, - Przedmiar robót, - Schemat okien, - Rzuty: piwnic, I piętra, II piętra i poddasza, - Okna Piastowska 15 - schemat okien, rzuty - Zdjęcia okien istniejących, - Wizja lokalna. - Przedmiar robót stanowi wyłącznie materiał pomocniczy ułatwiający Wykonawcy wyliczenie ceny ofertowej przedmiotu zamówienia. - Podane w materiałach przetargowych nazwy dostawców, producentów, materiałów, urządzeń, czy ich elementów należy traktować jako przykładowe, ze względu na zasady ustawy Prawo zamówień publicznych. Oznacza to, że Wykonawca może zaoferować materiały lub urządzenia równoważne pod warunkiem, że klasa ich jakości będzie odpowiadać podanej w materiałach przetargowych oraz będą zachowane parametry techniczne i jakościowe. W takiej sytuacji należy podać nazwę dostawcy, producenta oraz nazwę oferowanego materiału czy urządzenia i udokumentować jego jakość, celem porównania. Do oferty należy załączyć dokumentację dopuszczającą proponowane rozwiązanie materiałowo-techniczne do stosowania w budownictwie lub dokumentację montażowo-warsztatową zastosowanego rozwiązania. 3. Wykonanie zadania obejmuje dodatkowo: a) Organizacja i zagospodarowanie placu budowy. b) Organizacja ruchu i oznakowanie budowy. c) Wywóz materiałów rozbiórkowych nie nadających się do odzysku na Miejskie Składowisko Odpadów lub na inne miejsce składowania, zgodnie z obowiązującymi przepisami wraz z kosztami opłaty składowania. d) Składowanie w rejonie placu budowy w miejscu wskazanym przez Zamawiającego zdemontowanych materiałów nadających się do odzysku, po uprzedniej akceptacji inwestora. e) Po zakończeniu robót, usunięcia wszelkich urządzeń, tymczasowego zaplecza oraz pozostawienia całego terenu budowy i robót czystego i nadającego się do użytkowania. f) Likwidację placu budowy. g) Wykonawca zobowiązany jest na etapie zawierania umowy, z dniem przekazania placu budowy, posiadać i przedłożyć Zamawiającemu opłaconą polisę ubezpieczenia OC od prowadzonej działalności gospodarczej. Minimalna suma gwarancyjna powyższego ubezpieczeniu powinna wynosić nie mniej niż kwota złożonej przez Wykonawcę oferty. h) Wykonawca zobowiązany jest z dniem przekazania placu budowy przedłożyć inspektorowi nadzoru harmonogram robót, o którym mowa w STWiO. Na wykonany przedmiot zamówienia Wykonawca udzieli gwarancji: 60 miesięcy od daty końcowego odbioru przedmiotu zamówienia..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.42.10.00-4, 45.42.11.00-5, 45.42.11.32-8, 45.45.00.00-6.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 2.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia (druk nr 2)

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia (druk nr 2)

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia (druk nr 2)

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia (druk nr 2)

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia (druk nr 2)

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Pełnomocnictwo - druk nr 5

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający dopuszcza wprowadzenie istotnych zmian postanowień pierwotnie zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru wykonawcy, dotyczących terminu realizacji przedmiotu umowy ze względu na czynniki zewnętrzne, okoliczności, które uniemożliwiają wykonanie przedmiotu umowy z należytą starannością, nie pozwalają na zachowanie parametrów technologicznych i jakościowych, których nie można było przewidzieć na etapie podpisania umowy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.powiat.kedzierzyn-kozle.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Starostwo Powiatowe w Kędzierzynie-Koźlu Plac Wolności 13 47-220 Kędzierzyn-Koźle, Wydział Gospodarczy II piętro pokój nr 30.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 31.03.2014 godzina 10:00, miejsce: Starostwo Powiatowe w Kędzierzynie-Koźlu Plac Wolności 13 47-220 Kędzierzyn-Koźle, Wydział Gospodarczy II piętro pokój nr 30.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

oraz SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA wraz z ZAŁĄCZNIKAMI

 DOCSIWZ PN Wymiana stolarki okiennej (251,00KB)

DOCFormularz Oferty PN Wymiana stolarki okiennej (56,00KB)

DOCOświadczenie o spełnieniu warunków PN Wymiana stolarki okiennej (25,50KB)

DOCOświadczenie o braku podstaw do wykluczenia PN Wymiana stolarki okiennej (24,50KB)

DOCLista podmiotów lub informacja - grupa kapitałowa - PN Wymiana stolarki okiennej (35,00KB)

DOCProjekt umowy PN Wymiana stolarki okiennej (145,00KB)

DOCPełnomocnictwo PN Wymiana stolarki okiennej (27,00KB)

Dokumentacja projektowa

PDFSpecyfikacja Techniczna PN Wymiana stolarki okiennej (784,73KB)

PDFPrzedmiar robót PN Wymiana stolarki okiennej (1,29MB)

PDFSchemat okien PN Wymiana stolarki okiennej (415,45KB)

JPEGRzut piwnic PN Wymiana stolarki okiennej (278,34KB)
JPEGRzut I piętra PN Wymiana stolarki okiennej (188,73KB)
JPEGRzut II piętra PN Wymiana stolarki okiennej (193,45KB)
JPEGRzut poddasza PN Wymiana stolarki okiennej (158,89KB)
DWGOkna Piastowska 15 - schemat okien, rzuty PN Wymiana stolarki okiennej (102,69KB)

Zdjęcia okien istniejących:

JPEGZdjęcie okien istniejących - schemat okien, rzuty PN Wymiana stolarki okiennej (75,85KB)
JPEGZdjęcie okien istniejących - schemat okien, rzuty PN Wymiana stolarki okiennej (68,79KB)
JPEGZdjęcie okien istniejących - schemat okien, rzuty PN Wymiana stolarki okiennej (75,72KB)
JPEGZdjęcie okien istniejących - schemat okien, rzuty PN Wymiana stolarki okiennej (97,33KB)

 PDFWyjaśnienia do SIWZ PN Wymiana stolarki okiennej (681,87KB)

×

Zapisz się do newslettera