Kamera on-line

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat

Wykaz wywieszono  dnia  07 marca  2014 r  na okres 21 dni, tj. do  28 marca 2014 r.

Wykaz wywieszono  na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie-Koźlu,  przy Placu Wolności 13 , na tablicy ogłoszeń
w Wydziale Geodezji Kartografii, Katastru i Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie-Koźlu, przy ul. Piastowskiej 15,

 

                                                                                                                               W Y K A Z

nieruchomości stanowiącej  własność Skarbu Państwa, przeznaczonej  do dzierżawy

 w trybie  bezprzetargowym na okres do 3 lat

 

Na podstawie art.35, ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2010 r Nr 102,poz. 651 ze zmianami), Starosta Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego podaje  do publicznej wiadomości, że przeznacza się do dzierżawy w trybie bezprzetargowym poniższą nieruchomość:

 

Lp.

 

Położenie nieruchomości

 

Oznaczenie nieruchomości wg ewidencji gruntów

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości

Wysokość  rocznego czynszu

w  q pszenicy

Forma zbycia

 

1.

 

Gmina Cisek

obręb

Landzmierz

 

 

 

 

Działki nr 610,614

z karty mapy 2

Pow. 5,4650 ha

Księga wieczysta
OP1K/00045787/8

 

 

Nieruchomość stanowi  grunty orne, łąki, pastwisko, nieużytki

 

 

Dzierżawa na cele  rolnicze

 

Gmina Cisek nie posiada aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego  działka   znajdują się w terenach upraw polowych

 

 

2,45

 

 

Dzierżawa

 na 3 lata

 

 

   Wysokość czynszu wyrażona w q pszenicy zostanie przeliczona wg średniej krajowej ceny skupu pszenicy ogłaszanej przez GUS, która  w  II półroczu 2013r

   wynosiła 71,22 zł za 1q

   Powyższe nieruchomości  są obciążone służebnościami  gruntowymi i drogi przejazdu ale nie dotyczą one działek będących przedmiotem dzierżawy.

Osoby, którym przysługuje roszczenie o nabycie przedmiotowej nieruchomości z mocy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
( Dz. U. Nr 102, z 2010 r., poz. 651 ze zmianami) lub odrębnych przepisów, powinny złożyć odpowiedni wniosek w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu tj do dnia 18 kwietnia 2014r.

×

Zapisz się do newslettera