Kamera on-line

Nowe reżimy w zakresie gospodarowania odpadami

Nowe reżimy w zakresie gospodarowania odpadami.
Zaostrzeniu poddane zostały m.in. kwestie przeciwpożarowe
.

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw wprowadza kilka istotnych zmian m.in . dodała art. 41a i wprowadziła zmiany w art. 42, będące wynikiem serii pożarów składowisk odpadów. Zmiany powodują zwiększenie roli komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej (PSP).

Najpierw czynności kontrolne - potem zezwolenie

Zezwolenie na zbieranie odpadów i ich przetwarzanie oraz pozwolenie na wytwarzanie odpadów uwzględniające zbieranie lub przetwarzanie palnych odpadów są wydawane po pozytywnym zakończeniu dwóch czynności kontrolnych ww. organu. Czynności te kończą się wydaniem postanowienia.

Pierwszą czynnością jest uzgodnienie operatu ochrony przeciwpożarowej dla miejsca magazynowania odpadów. Drugą jest kontrola w tym miejscu, obejmująca sprawy ochrony przeciwpożarowej określone w przepisach ogólnych oraz warunki określone w operacie przeciwpożarowym.

Operat przeciwpożarowy

W myśl nowych przepisów, przedmiotowy operat może sporządzić osoba o odpowiednich kwalifikacjach, uzależnionych od charakteru docelowej działalności w zakresie gospodarki odpadami. W tym zakresie wskazówką jest właściwy organ wydający zezwolenie. Jeśli jest nim marszałek województwa albo regionalny dyrektor ochrony środowiska, operat sporządza rzeczoznawca do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, o którym mowa w rozdziale 2a ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 620). Jeśli organem wydającym zezwolenie jest starosta, do sporządzenia operatu wystarczą kwalifikacje, określone w art. 4 ust. 2a tej ustawy.

Operat przeciwpożarowy określa warunki ochrony przeciwpożarowej instalacji, obiektu lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów. Podlega uzgodnieniu z właściwym miejscowo komendantem powiatowym (miejskim) PSP. Uzgodnienie może przyjąć jedną z trzech postaci:

 • wyrażenia zgody na zastosowanie warunków ochrony przeciwpożarowej zawartych w operacie przeciwpożarowym,
 • wyrażenia zgody na zastosowanie ww. warunków, pod warunkiem spełnienia dodatkowych wymagań,
 • nie wyrażenia zgody na zastosowanie ww. warunków.

Uzgodnienie ma postać postanowienia, na które przysługuje zażalenie do komendanta wojewódzkiego PSP.

Postanowienie pokontrolne - ostateczne

Po wdrożeniu operatu uruchomienie działalności jest możliwe po kontroli PSP. Kontrola taka nie podlega ograniczeniom wynikającym z ustawy - Prawo przedsiębiorców i kończy się wydaniem postanowienia.

Na postanowienie pokontrolne nie przysługuje zażalenie. Jego treść jest wiążąca dla organu wydającego zezwolenie. Jeśli zawiera opinię negatywną organu PSP, właściwy organ (starosta, marszałek województwa albo regionalny dyrektor ochrony środowiska) ma obowiązek odmowy wydania zezwolenia.

Zgodnie z art. 43 ust. 8 znowelizowanej ustawy o odpadach minister właściwy do spraw wewnętrznych w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw środowiska został zobligowany do wydania rozporządzenia określającego wymagania w zakresie ochrony przeciwpożarowej. Znajdą się w nim wymagania w tym zakresie, jakie powinny spełniać obiekty budowlane niebędące budynkami lub ich części oraz inne miejsca przeznaczone do zbierania, magazynowania lub przetwarzania odpadów. Rozporządzenie powinno wejść w życie w sierpniu 2019 r. (na razie nie powstał jego projekt). Brak tego rozporządzenia nie wiąże działania organów PSP. Do tego czasu organy PSP, uzgadniające operaty szacunkowe ochrony przeciwpożarowej, będą się kierowały własną wiedzą techniczną, doświadczeniem i oceną możliwości prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych.

Nowelizacja ustawy przewiduje uruchomienie opisanych wyżej procedur m.in. w przypadku istotnych zmian w prowadzeniu gospodarki odpadami. Organ wydający zezwolenie, w zależności od oceny sytuacji, może nakazać zaniechania naruszeń w określonym terminie, bądź nawet cofnąć zezwolenie.

Do wniosku, wnioskodawca zobligowany jest obecnie dołączyć:

 1. zaświadczenie o niekaralności:
 1. posiadacza odpadów będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą,
 2. wspólnika, prokurenta, członka zarządu lub członka rady nadzorczej posiadacza odpadów będącego osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej – za przestępstwa przeciwko środowisku lub przestępstwa, o których mowa w art. 163, art. 164 lub art. 168 w związku z art. 163 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. z 2017 r. poz. 2204 oraz z 2018 r. poz. 20, 305 i 663);
 1. zaświadczenie o niekaralności posiadacza odpadów za przestępstwa przeciwko środowisku na podstawie przepisów ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2018 r. poz. 703 i 1277);
 2. oświadczenie o niekaralności osób, o których mowa w pkt 1, za wykroczenia określone w art. 175, art. 183, art. 189 ust. 2 pkt 6 lub art. 191;
 3. oświadczenie, że w stosunku do:
 1. osoby, o której mowa w pkt 1 lit. a,
 2. posiadacza odpadów będącego osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej albo wspólnika, prokurenta, członka zarządu lub członka rady nadzorczej tego posiadacza odpadów prowadzącego działalność gospodarczą jako osoba fizyczna -w ostatnich 10 latach nie wydano ostatecznej decyzji o cofnięciu zezwolenia na zbieranie odpadów, zezwolenia na przetwarzanie odpadów, zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów lub pozwolenia na wytwarzanie odpadów uwzględniającego zbieranie i przetwarzanie odpadów lub nie wymierzono administracyjnej kary pieniężnej, o której mowa w art. 194;
 1. oświadczenie, że wspólnik, prokurent, członek zarządu lub członek rady nadzorczej posiadacza odpadów nie jest lub nie był wspólnikiem, prokurentem, członkiem rady nadzorczej lub członkiem zarządu innego przedsiębiorcy, w stosunku do którego w ostatnich 10 latach nie wydano ostatecznej decyzji o cofnięciu zezwolenia na zbieranie odpadów, zezwolenia na przetwarzanie odpadów, zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów lub pozwolenia na wytwarzanie odpadów uwzględniającego zbieranie i przetwarzanie odpadów lub nie wymierzono administracyjnej kary pieniężnej, o której mowa w art. 194.

 

Jednocześnie w przypadku gdy do wniosek dotyczy udzielenia zezwolenie na:

 1. zbieranie odpadów niebezpiecznych,
 2. przetwarzanie odpadów przez wypełnianie terenów niekorzystnie przekształconych,
 3. zbieranie odpadów komunalnych lub odpadów pochodzących z przetwarzania odpadów komunalnych,
 4. przetwarzanie odpadów komunalnych lub odpadów pochodzących z przetwarzania odpadów komunalnych

-posiadacz odpadów, z wyłączeniem jednostek budżetowych, dołącza dokument potwierdzający prawo własności, prawo użytkowania wieczystego, prawo użytkowania albo umowę dzierżawy nieruchomości, o której mowa w art. 41b ust. 1.

 

×

Zapisz się do newslettera