Kamera on-line

Posiedzenie Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie – Koźlu

 W dniu 10 września 2008r. odbyło się posiedzenie Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie-Koźlu pod przewodnictwem Starosty Kędzierzyńsko-Kozielskiego P. Józefa Gismana.
Nowobudowane skrzydło przyszpitalnym Budynku A

Poświęcone było następującym tematom:
- Zaopiniowaniu rocznego sprawozdania finansowego za rok 2007 Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej- jednogłośnie podjęto uchwałę akceptującą to sprawozdanie wraz z bilansem, rachunkiem zysków i strat, częścią opisową i opinią niezależnego biegłego rewidenta. Działalność Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej, Kędzierzyn-Koźle za 2007r. przyniosła zysk w wysokości 639 858,60 zł.
- Zaopiniowaniu planu finansowego inwestycyjnego na rok 2008 Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej, Kędzierzyn-Koźle- podjęto uchwałę pozytywnie opiniującą przedstawiony plan. Plan finansowy na 2008r. zakłada zbilansowanie przychodów i wydatków inwestycyjnych przy założeniach planowanych przychodów rzędu 27 mln zł., wydatków na modernizację rzędu 24 mln zł. i wydatków na zakupy inwestycyjne rzędu 3 mln zł.
- Omówieniu wyników finansowych oddziałów szpitalnych i poradni specjalistycznych za okres pierwszego półrocza 2008r. Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej Kędzierzyn-Koźle- działalność Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej za pierwsze półrocze przyniosła zysk rzędu 260 tys. zł.

Uczestnicy Rady Społecznej SP ZOZ Kędzierzyn - Koźle podczas wizytacji rozudowy szpitala

- Przedstawieniu projektu zmian statutowych Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej i przyjęciu uchwały zmieniającej statut- jednogłośnie przyjęto zaproponowane zmiany w statucie Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej wprowadzające nowe działalności medyczne w strukturze Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej, Kędzierzyn-Koźle, a mianowicie powstanie n/w oddziałów:
- geriatrycznego
- hematologicznego
- opiekuńczo-leczniczego
- hospicjum oraz


poradni leczenia jaskry wraz z pracownią leczenia chorób siatkówki- angiografia i laseroterapia.

Uczestnicy Rady Społecznej SP ZOZ Kędzierzyn - Koźle podczas wizytacji rozbudowy szpitala

Powyższe zmiany statutowe mają być uchwalone na najbliższej sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego, aby umożliwić ich zakontraktowanie na 2009r.
- Uaktualnieniu Regulaminu Porządkowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej Kędzierzyn-Koźle- zaakceptowano przedstawione zmiany w/w regulaminów.
- Omówieniu funkcjonowania Działu Pomocy Doraźnej w kontekście kontraktowania jej na 2009r.- obecnie prowadzi ją Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Falck- Medycyna sp. z o.o. Warszawa.
- Przyjęciu uchwały w sprawie zakupu nowej aparatury i sprzętu medycznego oraz innych środków trwałych- w okresie październik 2007-czerwiec 2008r. zakupiono sprzęt na kwotę 681 tys. zł. i nieodpłatnie otrzymano sprzęt teleinformatyczny i cyfrowy na kwotę 54 tys. zł.
- Przyjęciu uchwały wyrażającej zgodę na przedłużenie wydzierżawienia pomieszczeń spółce HELIMED sp. z o.o. z Katowic wykonującej usługi medyczne z zakresu tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego . Rada Społeczna wizytując nowo dobudowywane obiekty przy szpitalu A w Koźlu zapoznała się ze stanem robót budowlanych i stanem wydatkowanych środków finansowych.

 Uczestnicy Rady Społecznej SP ZOZ Kędzierzyn - Koźle podczas wizytacji rozbudowy szpitala

 

×

Zapisz się do newslettera