Kamera on-line

Nadzwyczajna Sesja Rady Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego

W dniu wczorajszym tj. 20 października 2008 roku odbyła się nadzwyczajna sesja Rady Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiej w celu podjęcia dwóch Uchwał intencyjnych niezbędnych na przystąpienie w roku 2009 w ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011”do realizacji projektu inwestycyjnego pt.:
„Przebudowa nawierzchni jezdni drogi powiatowej nr 1429 O Długomiłowice – DK Nr 38” - w ramach tego projektu przewiduje się położenie nowej nawierzchni jezdni wykonanej z masy asfaltowej SMA o grubości łącznej 4 cm na odcinku 3.200 metrów . Zadanie to stanowić będzie pierwszy etap przedsięwzięcia remontu nawierzchni jezdni drogi o łącznej długości 6.472 m. W etapie I ( rok 2009) droga będzie rekonstruowana na odcinku droga krajowa nr 45 (Długomiłowice) do końca sołectwa Naczysławki, a w etapie II (2010) na odcinku Naczysławki – Gierałtowice – droga krajowa nr 38 oraz projektu inwestycyjnego pt.:
” Budowa chodnika wraz z modernizacją nawierzchni jezdni oraz budową kanalizacji deszczowej przy drodze powiatowej w miejscowości Grabówka” – projekt polega na wykonaniu na istniejącym poboczu ziemnym jednostronnego chodnika na odcinku 400 metrów o nawierzchni z betonowej kostki brukowej o grubości 6 cm na podbudowie z tłocznia o grubości 10 cm i warstwie odcinającej z piasku o grubości 5 cm. Szerokość chodnika wyniesie 2,00 m. Od strony jezdni chodnik będzie ograniczony drogowym krawężnikiem betonowym ustawionym na ławie betonowej, z drugiej strony przewiduje się obrzeże betonowe wibro – prasowane ustawione na podsypce cementowo – piaskowej. W ramach projektu przewiduje się również budowę kanalizacji deszczowej na odcinku około 911 metrów o średnicy rur 200 mm i 315 mm PCV po jednej stronie jezdni poprzez system wpustów ulicznych podłączonych do projektowanej kanalizacji deszczowej z odprowadzeniem wód opadowych do rzeki Bierawki.

Konieczność zwołania nadzwyczajnej Sesji było spowodowane terminem składania wniosków , którego ostateczny termin mija dzisiaj tj. 21 października 2008 roku o godzinie 12.00.

×

Zapisz się do newslettera