Kamera on-line

O czystość odprowadzanych wód deszczowych też musisz dbać !

Masz uregulowaną sytuację w zakresie gospodarki wodno – ściekowej, odpowiednie decyzje, zamontowane separatory i wykonujesz nakazane prawnie badania ( dwa razy w roku ). Aż za którymś razem badania wykazały przekroczenie dopuszczalnych zawartości zawiesiny w odprowadzanych wodach deszczowych. Czy możesz się tym nie przejmować, czy też poniesiesz za to jakieś konsekwencję?

 
W przypadku ścieków komunalnych liczba próbek, które mogą nie spełnić wymaganych warunków, jest ściśle określona. Czy tak samo będzie w Twoim przypadku ?
Na pewno powinieneś poznać przyczyny wystąpienia takiej sytuacji. Nie czekaj na reakcję WIOŚ ( Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska ) – niezwłocznie wprowadź odpowiednie działania zaradcze !
Jeżeli do tej pory nie miałeś problemu z dotrzymaniem dopuszczalnych wartości określonych parametrów ( zawiesina i węglowodory ropopochodne dla wód deszczowych odprowadzanych do odbiornika, świadczyło to o prawidłowym doborze separatora substancji ropopochodnych oraz poprawnym wykonywaniu i eksploatacji kanalizacji i urządzeń zatrzymujących zawiesinę:
- osadników przy rynnach spustowych,
- wpustów ulicznych z osadnikami,
- studzienek deszczowych z osadnikiem, w formie pogłębionego dna itp.
 
W kanałach deszczowych i osadnikach urządzeń podczyszczających zatrzymywane są znaczne ilości zawiesin, o czym świadczy ilość szlamów usuwanych z tych urządzeń podczas czyszczenia.
Niestety to zaniedbanie eksploatacyjne skutkuje gwałtownym wymywaniem depozytów kanałowych przez deszcze nawalne, a poszczególnych fazach opadu możesz uzyskać duży rozrzut analiz ścieków. W związku z powyższym musisz zawsze respektować zalecenie, które mówi, że próbka do badań musi być mieszaniną trzech próbek o jednakowej objętości pobranych w odstępstwach czasu nie krótszych niż 30 minut.
 
Szukając przyczyny uzyskania niezadowalającego wyniku świadczącego o przekroczeniu zawiesiny w odprowadzanych wodach deszczowych do odbiornika, sprawdź , czy w ostatnim półroczu:
- nastąpiło czyszczenie sieci kanalizacyjnej,
- został przeprowadzony przegląd eksploatacyjny urządzeń oczyszczających,
- eksploatacja była zgodna z zaleceniami zawartymi w instrukcji obsługi i konserwacji urządzeń oczyszczających,
- jakie czynności związane z eksploatacją urządzeń odnotowano w zeszycie eksploatacji.
 
Prawdopodobnie nastąpiły tu pewne zaniedbania eksploatacyjne w opisanym wcześniej zakresie i deszcz nawalny „ przepłukał” Twoją kanalizację.
Bardzo możliwe też, że próbka do analizy została nieprawidłowo pobrana – czyli jednorazowo z pierwszej fazy deszczu nawalnego , co miało bezpośredni wpływ na uzyskany wynik. Pamiętaj:
Prawidłowa eksploatacja sieci kanalizacyjnej i urządzeń podczyszczających gwarantuje dotrzymanie normatywnej zawartości zawiesin ogólnych w wodach deszczowych tj. 100 mg / l.
Jeżeli przekroczyłeś dopuszczalne zawartości zawiesiny w odprowadzanych wodach deszczowych do odbiornika, podczas pierwszej kontroli WIOŚ możesz liczyć na wyrozumiałość. W takiej sytuacji raczej kontrolujący udzieli Ci „ pouczenia” , a nie wlepi mandat. W zaleceniach pokontrolnych WIOŚ najprawdopodobniej przedstawi zalecenia dotyczące prawidłowej eksploatacji sieci kanalizacyjnej wraz z urządzeniami podczyszczającymi, zatrzymującymi zawiesinę . Ale takie łagodne traktowanie nie będzie trwać wiecznie.
 
Natomiast przy wykonywaniu badań wód deszczowych, cykliczne dwa razy w roku, podczas opadów wiosennych i jesiennych zwróć uwagę, czy próbka do analizy została pobrana prawidłowo tzn. czy,
- nastąpiło zmieszanie trzech próbek, koniecznie o tej samej objętości;
- kolejne próbki były pobierane w odstępstwach co najmniej 30 – minutowych.
W ten sposób wyeliminujesz potencjalne przyczyny nieprawidłowości , które wystąpiły w tym przypadku i zawsze dotrzymasz wymaganych warunków stawianych wodom deszczowym odprowadzanym do wód powierzchniowych lub do ziemi.
 
Wody deszczowe a ścieki komunalne
 
W odniesieniu do wód deszczowych obowiązują inne zasady niż do ścieków komunalnych odprowadzanych z oczyszczalni.
Określona w rozporządzeniu liczba próbek, mogąca nie spełniać wymaganych warunków, stanowi tolerancję wobec anomalii w pracy oczyszczalni, wywoływanych zmiennym składem doprowadzanych ścieków.
Na zmienną jakość ścieków może mieć przede wszystkim wpływ :
- intensywność opadów atmosferycznych oraz
- niekontrolowane, nielegalne zrzuty ścieków przemysłowych.
Sytuacje takie są w założeniu nietypowe, sporadyczne, nieprzewidywalne, a w konsekwencji następuje zwiększone obciążenie poszczególnych urządzeń oczyszczających, które sobie nie radzą w danej chwili.
Efektywność ich chwilowo spada i następuje zakłócenie pracy oczyszczalni, co skutkuje zrzutem niedostatecznie oczyszczonych ścieków do odbiornika.
 
Podsumowując, jeśli badania wykazał przekroczenie dopuszczalnej zawartości zawiesiny w odprowadzanych wodach deszczowych do odbiornika, nie lekceważ tej sytuacji, lecz koniecznie wyciągnij z niej wnioski. Następnym razem zwróć uwagę na prawidłowość poboru próbek.
Pomogą Ci w tym podane w tekście wskazówki.
 
 
Tekst w całości pochodzi z publikacji „ Ochrona Środowiska w praktyce” Nr 45, 06.2010r.
Autor tekstu: Jolanta Pacek.
×

Zapisz się do newslettera