Kamera on-line

Zakończył się projekt „Poszerz swoje możliwości”

Konferencją zamykającą w Domu Kultury „Lech” na osiedlu Blachownia w dniu 16 grudnia br. zakończył się pierwszy projekt systemowy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kędzierzynie – Koźlu pod nazwą: „Poszerz swoje możliwości”. Projekt realizowany był dzięki wsparciu środków z Europejskiego Funduszu Społecznego uzyskanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (POKL).
Oficjalnego zakończenia i podsumowania efektów projektu dokonała Elżbieta Czeczot – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kędzierzynie – Koźlu, a jego znaczenie dla społeczności powiatu podkreślił Starosta Józef Gisman, zwracając się tym samym do wszystkich osób niepełnosprawnych biorących udział w projekcie. „To człowiek jest najważniejszy – ważniejszy niż budynki i budowle” – dodał Starosta kończąc półroczne przedsięwzięcie Powiatu.
Pomysł powiatowej jednostki, jaką jest PCPR wpisywał się w założenia i cel Priorytetu VII POKL: Poprawa dostępu do rynku pracy osób zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez ukierunkowanie na udzielenie wszechstronnego wsparcia na rynku pracy bezrobotnych niepełnosprawnych i usamodzielnianych wychowanków placówek i rodzin zastępczych - korzystających z pomocy społecznej. Realizowany on był zgodnie z założeniami Poddziałania 7.1.2. programu.

Projekt adresowany był do 30 osób niepełnosprawnych, w tym 10 osób z niepełnosprawnością z tytułu wzroku i 20 osób opuszczających placówki opiekuńczo - wychowawcze, rodziny zastępcze i młodzieżowe ośrodki wychowawcze, w wieku 18-65 lat, niepracujące, nadal uczące się i korzystające z pomocy społecznej.
W ramach projektu osoby uczestniczące w nim skorzystały z:
- grupowych warsztatów psychologicznych na temat podstawowych umiejętności społecznych
- warsztatów integracji psychofizycznej
- szkoleń dotyczących aktywnego poszukiwania pracy
- szkoleń zawodowych i kursu na prawo jazdy kat. B dla 20 osób opuszczających placówki opiekuńczo - wychowawcze, rodziny zastępcze i młodzieżowe ośrodki wychowawcze
- wsparcia w uzupełnieniu wykształcenia ogólnego na poziomie podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym
- szkoleń zawodowych dla 30 niepełnosprawnych, polegających m.in., na nabyciu podstawowych umiejętności, obsługi komputera, podstaw księgowości i innych w zależności od predyspozycji wskazanych przez doradcę zawodowego.
Osoby niepełnosprawne ze względu na wadę wzroku biorące udział w projekcie uczestniczyły w 14 - dniowym turnusie w Jarnołtówku w celu rehabilitacji społecznej i zdrowotnej.

Osoby niepełnosprawne i posiadające trudniejsze położenie na lokalnym rynku pracy i w otoczeniu społecznym zyskały nie tylko wymierne korzyści i pomoc, ale zdobyły nową wiedzę, która umożliwi im odnalezienie się w tej trudnej dla nich rzeczywistości. Zwiększyła się motywacja uczestników projektu do poszukiwania nowych rozwiązań oraz zaufanie do tych, którzy chcą im nieść pomoc.

W konferencji uczestniczyli także m.in.: Przewodnicząca Rady Powiatu Danuta Wróbel, Wicestarosta Marek Matczak oraz Dyrektor Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Opolu, Pan Zdzisław Krzysztofka.

Starosta Józef Gisman oraz Dyrektor PCPR Elżbieta Czeczot podsumowują półroczny projekt realizowany w powiecie kędzierzyńsko - kozielskim

×

Zapisz się do newslettera