Kamera on-line

III tura konsultacji społecznych planu zagospodarowania wodami dorzecza Odry

Zgodnie z wymogami Unii Europejskiej Polska prowadzi prace planistyczne zmierzające do opracowania planów gospodarowania wodami dla każdego obszaru dorzecza wraz z zestawieniem niezbędnych działań w celu osiągnięcia dobrej jakości wód do roku 2015.
 Z procesem planowania łączy się proces informowania i konsultacji ze społeczeństwem.
W ramach konsultacji społecznych projektów planów gospodarowania wodami w okresie od 22 grudnia 2008r. do 22 czerwca 2009r. do publicznych konsultacji udostępniamy projekty planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy, zawierające listę silnie zmienionych części wód w granicach obszaru dorzecza (podstawa prawna art. 119 ust. 7 pkt. 3 ustawy Prawo wodne).
To faza konsultacji społecznych mająca największe znaczenie dla procesu planowania – poprzedzona ona była Konsultacjami:
                                 I.           harmonogramu i programu prac związanych ze sporządzaniem planów gospodarowania wodami dla obszarów dorzeczy, które prowadzone były w okresie: 22 grudnia 2006r. - 22 czerwca 2007r.
Wówczas informowaliśmy społeczeństwo o:
                                                        o           etapach roboczych opracowywania planu gospodarowania wodami,
                                                        o           organie odpowiedzialnym za ten proces,
                                                        o           możliwościach współdziałania przy opracowywaniu planu.
                               II.           przeglądów istotnych problemów gospodarki wodnej dla obszarów dorzeczy – przebiegały one w okresie 22 grudnia 2007r. - 22 czerwca 2008r.
Do konsultacji społecznych udostępniony był w tym czasie przegląd istotnych problemów gospodarki wodnej określonych dla danego obszaru dorzecza – istotne problemy z zakresu gospodarki wodnej dotykające dany obszar dorzecza.
Zapraszamy Państwa do aktywnego udziału w konsultacjach społecznych związanych ze sporządzaniem planów gospodarowania wodami dla obszarów dorzeczy!
Plany gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy to podstawowe dokumenty planistyczne według ramowej dyrektywy wodnej (obok programów działań zapisanych w programie wodno-środowiskowym kraju) - niezbędne do prawidłowego zarządzania zasobami wodnymi w Polsce. Stanowić one będą podstawę podejmowania decyzji mających wpływ zarówno na stan zasobów wodnych, zasady gospodarowania wodami w przyszłości, jak i na warunki rozwoju społeczno-gospodarczego całego kraju oraz poszczególnych regionów. Zgodnie z zapisami art. 119 ustawy z 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2005, Nr 239, poz. 2019 ze zm.) plany gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy sporządza i aktualizuje Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej (KZGW) w uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw gospodarki wodnej, a następnie zatwierdza Rada Ministrów i ogłasza w Dzienniku Urzędowym Rzeczpospolitej Polskiej „Monitor Polski”.
A WIĘC, …dlaczego prowadzimy konsultacje?
Celem konsultacji społecznych jest pozyskanie informacji, opinii i rozwiązań opartych na doświadczeniach i wiedzy różnych środowisk, osób czy grup interesów uczestniczących w gospodarowaniu wodą.

Konsultacje społeczne stwarzają każdemu zainteresowanemu możliwość włączenia się w proces podejmowania decyzji.

W czasie od 22 grudnia 2008r. do 22 czerwca 2009r. macie Państwo możliwość wpływania na kierunki, kształt i perspektywy gospodarki wodnej w naszym kraju - nie rezygnujcie z prawa współdecydowania o przyszłości gospodarki wodnej w Polsce.
Należy zabrać głos, wyrazić swoją opinię,
aby to zrobić wystarczy:
·        wypełnić ankietę dotyczącą projektu planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy
lub
·        zgłosić /pisemnie lub podczas spotkań informacyjno-konsultacyjnych/ uwagi, które będą pomocne przy opracowaniu ostatecznej wersji planów na lata 2009-1015.
Szczegółowe informacje dotyczące celu, metod organizacji i planowanego przebiegu procesu konsultacji projektów planów w Regionach Wodnych Górnej Odry administrowanych przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach znajdziecie Państwo w materiałach informacyjnych, na naszej stronie internetowej i na stronie Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej www.kzgw.gov.pl, ponadto – w przypadku dalszych pytań - zapraszamy do kontaktu:
·        w siedzibie RZGW Gliwice (Zespół Komunikacji Społecznej i Współpracy Międzynarodowej: biuro 209; w godzinach: 9.00-14.00);
·        telefonicznego - pod numerem tel. 0-32 777-49-72 oraz
·        drogą elektroniczną:
Wszelkie uwagi można przesyłać również do Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej (KZGW) pod adres: Dodatkowe informacje uzyskacie Państwo pod numerem telefonu KZGW (022-37-20-269).

PDFMapy
PDFMapy
PDFMapy
PDFMapy
PDFMapy
PDFMapy
PDFMapy
PDFMapy
PDFMapy
PDFMapy
PDFMapy
PDFMapy
PDFMapy
PDFMapy
PDFMapy
PDFMapy
PDFMapy
PDFMapy
PDFMapy
PDFMapy
PDFMapy

×

Zapisz się do newslettera