Kamera on-line

III tura konsultacji społecznych planu zagospodarowania wodami dorzecza Odry

Zgodnie z wymogami Unii Europejskiej Polska prowadzi prace planistyczne zmierzające do opracowania planów gospodarowania wodami dla każdego obszaru dorzecza wraz z zestawieniem niezbędnych działań w celu osiągnięcia dobrej jakości wód do roku 2015.
 Z procesem planowania łączy się proces informowania i konsultacji ze społeczeństwem.
W ramach konsultacji społecznych projektów planów gospodarowania wodami w okresie od 22 grudnia 2008r. do 22 czerwca 2009r. do publicznych konsultacji udostępniamy projekty planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy, zawierające listę silnie zmienionych części wód w granicach obszaru dorzecza (podstawa prawna art. 119 ust. 7 pkt. 3 ustawy Prawo wodne).
To faza konsultacji społecznych mająca największe znaczenie dla procesu planowania – poprzedzona ona była Konsultacjami:
                                 I.           harmonogramu i programu prac związanych ze sporządzaniem planów gospodarowania wodami dla obszarów dorzeczy, które prowadzone były w okresie: 22 grudnia 2006r. - 22 czerwca 2007r.
Wówczas informowaliśmy społeczeństwo o:
                                                        o           etapach roboczych opracowywania planu gospodarowania wodami,
                                                        o           organie odpowiedzialnym za ten proces,
                                                        o           możliwościach współdziałania przy opracowywaniu planu.
                               II.           przeglądów istotnych problemów gospodarki wodnej dla obszarów dorzeczy – przebiegały one w okresie 22 grudnia 2007r. - 22 czerwca 2008r.
Do konsultacji społecznych udostępniony był w tym czasie przegląd istotnych problemów gospodarki wodnej określonych dla danego obszaru dorzecza – istotne problemy z zakresu gospodarki wodnej dotykające dany obszar dorzecza.
Zapraszamy Państwa do aktywnego udziału w konsultacjach społecznych związanych ze sporządzaniem planów gospodarowania wodami dla obszarów dorzeczy!
Plany gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy to podstawowe dokumenty planistyczne według ramowej dyrektywy wodnej (obok programów działań zapisanych w programie wodno-środowiskowym kraju) - niezbędne do prawidłowego zarządzania zasobami wodnymi w Polsce. Stanowić one będą podstawę podejmowania decyzji mających wpływ zarówno na stan zasobów wodnych, zasady gospodarowania wodami w przyszłości, jak i na warunki rozwoju społeczno-gospodarczego całego kraju oraz poszczególnych regionów. Zgodnie z zapisami art. 119 ustawy z 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2005, Nr 239, poz. 2019 ze zm.) plany gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy sporządza i aktualizuje Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej (KZGW) w uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw gospodarki wodnej, a następnie zatwierdza Rada Ministrów i ogłasza w Dzienniku Urzędowym Rzeczpospolitej Polskiej „Monitor Polski”.
A WIĘC, …dlaczego prowadzimy konsultacje?
Celem konsultacji społecznych jest pozyskanie informacji, opinii i rozwiązań opartych na doświadczeniach i wiedzy różnych środowisk, osób czy grup interesów uczestniczących w gospodarowaniu wodą.

Konsultacje społeczne stwarzają każdemu zainteresowanemu możliwość włączenia się w proces podejmowania decyzji.

W czasie od 22 grudnia 2008r. do 22 czerwca 2009r. macie Państwo możliwość wpływania na kierunki, kształt i perspektywy gospodarki wodnej w naszym kraju - nie rezygnujcie z prawa współdecydowania o przyszłości gospodarki wodnej w Polsce.
Należy zabrać głos, wyrazić swoją opinię,
aby to zrobić wystarczy:
·        wypełnić ankietę dotyczącą projektu planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy
lub
·        zgłosić /pisemnie lub podczas spotkań informacyjno-konsultacyjnych/ uwagi, które będą pomocne przy opracowaniu ostatecznej wersji planów na lata 2009-1015.
Szczegółowe informacje dotyczące celu, metod organizacji i planowanego przebiegu procesu konsultacji projektów planów w Regionach Wodnych Górnej Odry administrowanych przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach znajdziecie Państwo w materiałach informacyjnych, na naszej stronie internetowej i na stronie Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej www.kzgw.gov.pl, ponadto – w przypadku dalszych pytań - zapraszamy do kontaktu:
·        w siedzibie RZGW Gliwice (Zespół Komunikacji Społecznej i Współpracy Międzynarodowej: biuro 209; w godzinach: 9.00-14.00);
·        telefonicznego - pod numerem tel. 0-32 777-49-72 oraz
·        drogą elektroniczną:
Wszelkie uwagi można przesyłać również do Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej (KZGW) pod adres: Dodatkowe informacje uzyskacie Państwo pod numerem telefonu KZGW (022-37-20-269).

PDFMapy (2,03MB)
PDFMapy (1,61MB)
PDFMapy (1,72MB)
PDFMapy (1,72MB)
PDFMapy (1,60MB)
PDFMapy (1,95MB)
PDFMapy (1,49MB)
PDFMapy (1,50MB)
PDFMapy (1,87MB)
PDFMapy (1,75MB)
PDFMapy (1,50MB)
PDFMapy (2,24MB)
PDFMapy (2,69MB)
PDFMapy (1,46MB)
PDFMapy (2,01MB)
PDFMapy (1,24MB)
PDFMapy (1,31MB)
PDFMapy (767,74KB)
PDFMapy (865,63KB)
PDFMapy (1,36MB)
PDFMapy (2,19MB)

×

Zapisz się do newslettera