Kamera on-line

Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski podpisał umowę na dofinansowanie rewitalizacji obiektów na osiedlu Stare Miasto w Kędzierzynie-Koźlu

Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski 15 lutego 2019 r. podpisał umowę na dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej projektu nr RPOP.10.02.00-16-0001/18-00 pn. „Strefa rekreacji osiedla Stare Miasto – rewitalizacja Wyspy w Kędzierzynie-Koźlu” realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa X Inwestycje w infrastrukturę społeczną, Działanie 10.2 Inwestycje wynikające z Lokalnych Planów Rewitalizacji.

W ramach założeń projektowych rewitalizacją objęte zostaną dwa miejsca w gminie Kędzierzyn-Koźle:
1. w Zespole Szkół Żeglugi Śródlądowej im. Bohaterów Westerplatte w Kędzierzynie-Koźlu z siedzibą przy ul. Bohaterów Westerplatte 1, 47-200 Kędzierzyn-Koźle zostanie przebudowane nieużytkowane skrzydło szkoły na internat dla młodzieży tej szkoły. Zaplanowano wykonanie szeregu prac budowlanych jak roboty rozbiórkowe, ziemne, murowe i izolacyjne, montaż stolarki otworowej, montaż dźwigu osobowego wraz z dociepleniem jego szybu, przebudowę instalacji elektrycznej, budowę niskoprądowych instalacji elektrycznych: systemu oddymiania i przewietrzania, monitoringu i alarmu, oraz przebudowę i rozbudowę instalacji sanitarnych: kanalizacji, wody zimnej, wody ciepłej i cyrkulacji, instalacji p.poż., centralnego ogrzewania oraz wentylacji.
2. teren przy ośrodku „Szkwał” na kozielskiej wyspie, gdzie zakłada się stworzenie strefy rekreacji dla mieszkańców - w szczególności osiedla Stare Miasto, a także całej gminy. W ramach zadania zaplanowano kompleksowe odrestaurowanie dwóch zabytkowych budynków, a także zagospodarowanie terenu kozielskiej wyspy tj. roboty ziemne, montażowe i nawierzchniowe oraz przygotowanie boiska do siatkówki plażowej, sztucznej plaży, drogi, parkingu, chodników, utwardzeń, ławek, zieleni i ogrodzenia terenu, a także montaż sześciostanowiskowej siłowni plenerowej.

Całkowita wartość zaplanowanych wydatków oszacowano na 5 000 720,36 PLN, z czego na dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej przypada 3 218 528,42 PLN, a wkład własny Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego to    1 782 191,94 PLN.

Logo rewitalizacja z tekstem.jpeg

×

Zapisz się do newslettera