Kamera on-line

Konkurs Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na termomodernizację budynków użyteczności publicznej

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił konkurs w Działaniu 9.3 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej. Termin naboru wniosków rozpocznie się 2 lutego 2009 r. i zakończy 6 marca 2009 r.

Dofinansowaniu podlegają inwestycje w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej, w tym zmiany wyposażenia obiektów w urządzenia o najwyższej, uzasadnionej ekonomicznie klasie efektywności energetycznej związanych bezpośrednio z prowadzoną termomodernizacją budynku. W ramach niniejszej rundy aplikacyjnej na dofinansowanie projektów przewidziano kwotę 166 893 292,00 PLN ze środków Funduszu Spójności. Pomoc finansowa udzielana w ramach 9.3 dostępna będzie na terenie całego kraju. Uprawnionymi do składania wniosków są jednostki sektora finansów publicznych tj: jednostki samorządu terytorialnego oraz ich grupy - związki, stowarzyszenia i porozumienia JST, podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek samorządu terytorialnego nie będące przedsiębiorcami, organy władzy publicznej, w tym organy administracji rządowej, organy kontroli państwowej i ochrony prawa, sądy i trybunały, organy policji, straży pożarnej (w tym również OSP), straży miejskiej, państwowe szkoły wyższe, samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej. Organizacje pozarządowe, kościoły, kościelne osoby prawne i ich stowarzyszenia oraz inne związki wyznaniowe. Ogłoszenie o konkursie oraz dokumentacja konkursowa znajdują się na stronie internetowej NFOŚiGW.

×

Zapisz się do newslettera