Kamera on-line

W szkole na os. Pogorzelec będzie winda dla niepełnosprawnych

Powiat kędzierzyńsko-kozielski zawarł umowę w ramach programu wyrównywania różnic między regionami. Podpisano ją w Opolskim Oddziale Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Jednostka samorządu, którą reprezentowali starosta Małgorzata Tudaj i wicestarosta Józef Gisman otrzymała dofinansowanie w wysokości ponad 83 tys. złotych z przeznaczeniem na realizację projektu dotyczącego budowy szybu windowego zewnętrznego wraz z zakupem i montażem dźwigu osobowego dostosowanego do transportu osób niepełnosprawnych, w tym dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich. Inwestycja zostanie przeprowadzona w Publicznej Szkole Podstawowej nr 11 w Kędzierzynie-Koźlu.

- Złożono dokumenty przygotowane przez gminę, które zostały pozytywnie zweryfikowane w Państwowym Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Teraz będziemy się rozliczać z miastem, które przeprowadzi tę inwestycję, ma na to zgodnie z umową sześć miesięcy – tłumaczy Marzena Nikiel z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

Warto dodać, że sam powiat jest uczestnikiem dużego projektu, na który pieniądze zdobyto z Unii Europejskiej. Projekt pn. „Bliżej rodziny i dziecka- wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej – II edycja” realizowany będzie do 2021 roku. Celem zadania jest poprawa jakości pracy asystentów rodzin, pracowników socjalnych i koordynatorów pieczy zastępczej, zwiększenie skuteczności pracy z rodziną. Swoim obszarem obejmuje tematykę metodyki pracy asystenta rodziny, pracowników socjalnych i koordynatorów pieczy zastępczej. Jest formą wsparcia mającą znaczący wpływ na przezwyciężanie trudności jakie niesie bezpośrednia praca z rodziną w kryzysie, a także na dobre funkcjonowanie zawodowe, podnoszącą efektywność świadczonych usług. To dwustronny proces pomagający poszerzać świadomość, rozwijać umiejętności, osiągać lepsze wyniki, działać poprzez rzetelną ocenę, omówienie problemów, ukierunkowaną praktykę i sprzężenie zwrotne (feedback).
Celem kampanii promującej rodzicielstwo zastępcze, w której bierze udział nasz powiat jest pozyskanie kandydatów na niezawodowe i zawodowe rodziny zastępcze oraz do prowadzenia rodzinnych domów dziecka, a także zmiana sposobu społecznego postrzegania rodzicielstwa zastępczego i tworzenie przychylnego klimatu wokół rodzicielstwa zastępczego, jako środowiska rodzinnego niezbędnego do prawidłowego rozwoju dzieci i młodzieży. Kampania ma również na celu upowszechnianie treści promujących rodzicielstwo zastępcze, a także informacji dotyczących działań wspierających funkcjonowanie rodzin zastępczych oraz pomocy dzieciom znajdującym się w tychże rodzinach.

AL

20190909_094033.jpeg

20190909_100012.jpeg

×

Zapisz się do newslettera