Kamera on-line

INFORMACJA DOTYCZĄCA ZGŁASZANIA POTENCJALNYCH HISTORYCZNYCH ZANIECZYSZCZEŃ POWIERZCHNI ZIEMI

W związku z realizacją przez Starostę zadań związanych z identyfikacją potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi zgodnie z art. 101 d ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska
(Dz.U. z 2019 r. poz. 1396 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, informuję, że zgodnie z art. 101 e ust. 3 ustawy  „każdy, kto stwierdził potencjalne historyczne zanieczyszczenie powierzchni ziemi, może zgłosić ten fakt staroście”.

Przez historyczne zanieczyszczenie powierzchni ziemi rozumie się zanieczyszczenie, które zaistniało przed dniem 30 kwietnia 2007 r. lub wynika z działalności, która została zakończona przed dniem 30 kwietnia 2007 r.

Ponadto jako historyczne zanieczyszczenie powierzchni ziemi traktuje się także szkodę w środowisku w powierzchni ziemi, która została spowodowana przez emisję lub zdarzenie, od którego upłynęło więcej niż 30 lat.

Zgłoszenie dokonywane w trybie art. 101 e ust. 3  ustawy powinno zawierać:

- imię i nazwisko albo nazwę podmiotu zgłaszającego oraz adres jego zamieszkania lub siedziby;

-  wskazanie miejsca, w miarę możliwości poprzez podanie adresu lub numeru działki ewidencyjnej;

- informacje na temat czasu wystąpienia zanieczyszczenia powierzchni ziemi, w tym, w miarę możliwości, dokumenty uprawdopodobniające, że zgłoszenie dotyczy historycznego zanieczyszczenia powierzchni ziemi;

- opis stwierdzonej sytuacji wskazującej na występowanie potencjalnego historycznego zanieczyszczenia powierzchni ziemi, dokumentację, która uprawdopodobni jej wystąpienie, w tym, w miarę możliwości, nazwy substancji powodujących ryzyko oraz wyniki badań zanieczyszczenia gleby i ziemi tymi substancjami, wykonanych przez akredytowane laboratorium.

Wszelkie zgłoszenia obejmujące teren Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego należy kierować na adres:

Starostwo Powiatowe w Kędzierzynie-Koźlu

Plac Wolności 13

47-220 Kędzierzyn-Koźle

lub z wykorzystaniem platformy ePUAP na adres: spkk

 

×

Zapisz się do newslettera