Kamera on-line

Deklaracja dostępności

Starostwo Powiatowe w Kędzierzynie-Koźlu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: Serwis Internetowy Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie-Koźlu.

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2014-03-28.

Status pod względem zgodności

Strona internetowa jest częściowo zgodna z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

Treści wymienione poniżej są niedostępne z następujących powodów:

 • Nie wszystkie obrazy publikowane na stronie www posiadają opisy, w związku z powyższym osoby korzystające z technologii wspomagających nie dowiedzą się co zawiera obraz.
 • Dokumenty w formie skanu nie pozwalają na odczyt przy użyciu technologii wspomagających wyszukiwanie i zaznaczanie treści.
 • Niejednolite formatowanie treści powoduje trudności przy rozczytywaniu zarówno dla osób widzących jak i słabowidzących.

  Powody wyłączeń:

 • multimedia opublikowane zostały przed dniem 23 września 2020 r.;
 • dokumenty cyfrowe typu PDF, DOC, DOCX, ODT nie są w pełni dostępne ze względu na ich ilość oraz sukcesywne doszkalanie pracowników, co skutkuje, iż na dzień wystawienia deklaracji nie jest możliwe uzyskanie wszystkich plików w pełni dostępnych cyfrowo. Dokładamy wszelkich starań, aby w najbliższym możliwym czasie wszystkie pliki były w pełni dostępne cyfrowo;

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-18.

Metoda przygotowania oświadczenia:

Deklarację sporządzono na podstawie badania przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny: Grzegorz Przewłocki, Grzegorz Zielezny, Sławomir Milewski, Mateusz Chudy netkoncept.com s.j..

Skróty klawiaturowe:

Strona internetowa posiada specjalnie przygotowaną wersję pod adresem internetowym http://powiat.kedzierzyn-kozle.pl/3730/aktualnosci.html?wcag=black-yellow , spełniającą wymagania dostępności. Specjalna wersja strony obsługuje następujące skróty klawiszowe:

 • TAB - przejście do kolejnego elementu
 • SHIFT + TAB - przejście do poprzedniego elementu
 • ESC - anulowanie podpowiedzi

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z osobą lub odpowiedzialną komórką organizacyjną: Sylwia Grzesik, koordynator.dostepnosci@powiat.kedzierzyn-kozle.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 77 405 27 31. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich:

https://www.rpo.gov.pl/

Dane teleadresowe podmiotu publicznego:

47-220 Kędzierzyn Koźle, Plac Wolności 13
Tel.: +48774833108
Faks: +48774723295
E-mail:
Strona internetowa: www.powiat.kedzierzyn-kozle.pl

Dostępność architektoniczna

Starostwo Powiatowe w Kędzierzynie-Koźlu posiada kilka budynków:

 1. Budynek - Plac Wolności 13, 47-220 Kędzierzyn-Koźle
 • Wejście do budynku możliwe jest poprzez schody oraz przy użyciu windy umożliwiającej wjazd dla osób niepełnosprawnych z poziomu „0”. Poruszanie się pomiędzy poszczególnymi poziomami budynku (piętrami) możliwe jest również poprzez klatki schodowe oraz windę wyposażoną w system dźwiękowy informujący o numerze piętra(kondygnacji) z której wsiadamy do windy oraz kolejno na którym się zatrzymujemy i wysiadamy. Winda – poszczególne przyciski oznaczające numery pięter oznakowane są dodatkowo pismem punktowym Braille’a. Przestrzenie komunikacyjne poziome i pionowe są wolne od barier. W budynku nie zainstalowano pętli indukcyjnych. Nie zainstalowano głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 • W budynku zapewniona jest ochrona fizyczna. Pracownik ochrony ma za zadanie kontrolę ruchu osobowego w budynku oraz pomoc i informowanie petentów o strukturze lokalowej wydziałów znajdujących się w budynku. Na parterze budynku w jego centralnej części znajduje się tablica informacyjna zapewniająca wizualną możliwość lokalizacji pomieszczeń.
 • Po prawej i po lewej stronie budynku na przylegającym do niego ogólnodostępnym parkingu znajdują się wydzielone miejsca parkingowe przeznaczone dla osób niepełnosprawnych.
 • Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze budynku.
 • Osoby korzystające z psa asystującego, o którym mowa w art. 2 pkt 11 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2024r. poz. 44 t.j.) mają zapewniony wstęp do budynku.
 1. Budynek - Plac Wolności 1, 47-220 Kędzierzyn-Koźle
 • Wejście do budynku zapewnione jest z poziomu „0” (chodnika). Poruszanie się wewnątrz budynku możliwe jest poprzez klatkę schodową oraz windę, które początkowy przystanek znajduje się w ww. poziomie „0”.  Na parterze budynku znajduje się tablica informacyjna zapewniająca wizualną możliwość lokalizacji pomieszczeń, strukturze lokalowej wydziałów. Przestrzenie komunikacyjne poziome i pionowe są wolne od barier. W budynku nie zainstalowano pętli indukcyjnych. Nie zainstalowano głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 • Toalety dla osób niepełnosprawnych znajdują się na każdej kondygnacji budynku.
 • Osoby korzystające z psa asystującego, o którym mowa w art. 2 pkt 11 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2024r. poz. 44 t.j.) mają zapewniony wstęp do budynku.
 1. Budynek – Judyma 5, 47-220 Kędzierzyn-Koźle
 • Wejście do budynku zapewnione jest z poziomu „0” (chodnika). Poruszanie się wewnątrz budynku możliwe jest poprzez klatkę schodową oraz windę, której początkowy przystanek znajduje się w ww. poziomie „0”.  Na parterze budynku znajduje się tablica informacyjna zapewniająca wizualną możliwość lokalizacji pomieszczeń, struktury lokalowej wydziałów. Przestrzenie komunikacyjne poziome i pionowe są wolne od barier. W budynku nie zainstalowano pętli indukcyjnych.
 • Nie zainstalowano głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 • Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze budynku.
 • Za budynkiem na ogólnodostępnym parkingu znajdują się wydzielone miejsca parkingowe przeznaczone dla osób niepełnosprawnych.
 • Osoby korzystające z psa asystującego, o którym mowa w art. 2 pkt 11 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2024r. poz. 44 t.j.) mają zapewniony wstęp do budynku.
 1. Budynek – Judyma 4, 47-220 Kędzierzyn-Koźle
 • Wejście do budynku zapewnione jest z poziomu „0” (chodnika) poprzez zamontowaną przy schodach zewnętrznych wejściowych platformę pionową dla osób niepełnosprawnych. Budynek posiada konstrukcję parterową, dlatego też poruszanie się wewnątrz budynku odbywa się na jednej kondygnacji wolnej od barier pionowych i poziomych. Budynek zajmuje jeden Wydział.  Informacje o działalności Wydziału umieszczone są na drzwiach w budynku w formie napisów na folii naklejonej na szyby ww. drzwi. W budynku nie zainstalowano pętli indukcyjnych. Nie zainstalowano głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 • Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze budynku.
 • Osoby korzystające z psa asystującego, o którym mowa w art. 2 pkt 11 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2024r. poz. 44 t.j.) mają zapewniony wstęp do budynku.
 1. PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ, NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO I MEDIACJI

Budynek – Damrota 30, 47-220 Kędzierzyn-Koźle

 • Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej znajduje się w tylnej części budynku. Wejście do punktu (ostatnie drzwi po prawej stronie budynku patrząc od strony ul. Damrota) zapewnione jest z poziomu „0” (chodnika). Punkt znajduje się w poziomie „0” budynku, dlatego też poruszanie się wewnątrz odbywa się na jednej kondygnacji wolnej od barier pionowych i poziomych. W punkcie nie zainstalowano pętli indukcyjnych. Nie zainstalowano głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 • Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze w ramach struktury lokalowej punktu.
 • Osoby korzystające z psa asystującego, o którym mowa w art. 2 pkt 11 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2024r. poz. 44 t.j.) mają zapewniony wstęp do punktu.

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego:

Zgodnie z art.12 ust 1 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się informujemy, że osoby głuchonieme lub niedosłyszące chcąc załatwić sprawę w Starostwie Powiatowym powinny, co najmniej na 3 dni robocze przed datą załatwienia sprawy, z wyłączeniem sytuacji nagłych, zgłosić w Wydziale Ogólno - Organizacyjnym (Plac Wolności 13, I piętro, p. 16), lub pod numerem tel. 77/472 32 00, albo drogą e-mail:  chęć skorzystania z usługi ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się.

×

Zapisz się do newslettera