Kamera on-line

Opłaty za korzystanie ze środowiska za 2019 r.

Opłaty za korzystanie ze środowiska za 2019 r.

Rodzaje opłat

Opłata obejmuje:

 1. wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza;
 2. wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi;
 3. pobieranie wód powierzchniowych lub podziemnych;
 4. odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej,
 5. składowanie odpadów.

Jeśli przekroczysz lub naruszysz warunki korzystania ze środowiska (warunki ustala wojewódzki inspektor ochrony środowiska w formie decyzji), to zapłacisz administracyjną karę pieniężną. Może tak być, jeśli:

 1. wprowadzasz gazy lub pyły do powietrza,
 2. wprowadzasz ścieki do wód lub do ziemi,
 3. pobierasz wodę,
 4. składujesz odpady,
 5. magazynujesz odpady,
 6. emitujesz hałas do środowiska.

W rezultacie, jeśli przekroczysz lub naruszysz warunki, zapłacisz nie tylko opłatę za korzystanie ze środowiska, ale także administracyjną karę pieniężną.

Jeśli korzystasz ze środowiska bez wymaganego pozwolenia lub innej decyzji, to poniesiesz podwyższoną opłatę za to korzystanie.

 

Stawki opłat za wprowadzanie do powietrza gazów i pyłów oraz składowanie odpadów

Opłaty za korzystanie ze środowiska nie mogą przekraczać 273,77 zł za 1 kg gazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza. Stawki te 1 stycznia każdego roku są podwyższane w stopniu odpowiadającym średniorocznemu wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych. Stawki po waloryzacji i wymagane w poszczególnych  latach  są ogłaszane w drodze obwieszczenia w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski". Poszczególne stawki opłat za korzystanie ze środowiska w roku 2019 zostały określone w (MP z 2018 r. poz. 1038).

Uwaga

Nie musisz płacić za korzystanie ze środowiska, jeśli wyliczona roczna opłata dla jednego rodzaju korzystania ze środowiska (np. wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza) nie przekracza 800 zł. Nie zwalnia cię to jednak z obowiązku złożenia rocznego wykazu (informacji).

Nie musisz składać wykazów i informacji, jeśli wyliczona roczna opłata dla jednego rodzaju korzystania ze środowiska nie przekracza 100 zł.

 

Stawki opłat za pobór wód, wprowadzanie wód i ścieków do ziemi oraz odprowadzanie wód opadowych

Opłaty są pobierane w formie:

 1. opłaty stałej,
 2. opłaty zmiennej.

Opłata stała za pobór wody powierzchniowej lub podziemnej zależy od jego wielkości  wskazanej w pozwoleniu wodnoprawnym albo w pozwoleniu zintegrowanym. Natomiast opłata zmienna jest pochodną rodzaju działalności, w której woda ta jest zużywana.

Opłata za wprowadzenie wód i ścieków do ziemi również dzieli się na opłatę stałą i opłatę zmienną. Opłata zmienna jest zależna od ilości i jakości ścieków (ich składu i zawartości substancji uciążliwych) wprowadzanych w ramach pozwolenia wodnoprawnego albo pozwolenia zintegrowanego.

Opłata za odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej składa się także z opłaty stałej oraz opłaty zmiennej. Opłata zmienna jest zależna od istnienia urządzeń do retencjonowania wody z terenów uszczelnionych.

Stawki tych opłat znajdziesz w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie jednostkowych stawek opłat za usługi wodne. 

Wysokość opłaty stałej ustalą oraz przekażą Wody Polskie w formie informacji rocznej. Opłatę tę wnosi się na rachunek bankowy Wód Polskich w czterech równych ratach kwartalnych płaconych do końca miesiąca następującego po upływie każdego kwartału. Jeśli nie uiścisz opłaty, wówczas Wody Polskie dostarczą ci w tej sprawie decyzję.

Także wysokość opłaty zmiennej ustalą oraz przekażą Wody Polskie. W tej sprawie dostaniesz od nich informację. Opłatę powinieneś uiścić na rachunek bankowy Wód Polskich  w terminie 14 dni od dnia, w którym otrzymałeś informację. Jeśli nie uiścisz tej opłaty, to również z Wód Polskich dostaniesz w tej sprawie decyzję.

 

Inne opłaty dotyczące środowiska

Podwyższenie opłaty obejmuje przypadki, gdy bez pozwolenia lub z przekroczeniem podanych w niej limitów:

 1. wprowadzasz do powietrza gazy lub pyły lub
 2. pobierasz wodę,
 3. wprowadzasz ścieki do wód lub do ziemi.

Administracyjną karę pieniężną ustala z kolei w drodze decyzji Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska  na podstawie wyników kontroli, a w szczególności zrobionych w jej trakcie pomiarów lub pomiarów twoich jako korzystającego ze środowiska. Kiedy inspektor stwierdzi przekroczenie lub naruszenie, to wydaje decyzję ustalającą wymiar kary biegnącej obowiązującej do czasu aż stwierdzi się zmianę wielkości przekroczenia lub naruszenia. Następnie za okres do momentu aż przestaniesz przekraczać lub naruszać warunki korzystania albo za okres do dnia 31 grudnia każdego roku - jeżeli do tego dnia nie zakończy się przekraczanie lub naruszanie - WIOŚ naliczy ci ostateczną karę pieniężną.

Za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, a także za pobór wód i zrzut ścieków z przekroczeniem limitów określonych w pozwoleniu  dostaniesz karę w wysokości 10-krotnej wielkości jednostkowej stawki opłat. Z kolei, gdy pobierasz wodę lub wprowadzasz gazy i pyły albo ścieki nie mając wymaganego pozwolenia karat może wynosić nawet 500% opłat podstawowych.

Kara jest opłacana niezależnie od opłat podstawowych za korzystanie ze środowiska.

 

Pomiary i ewidencje

Pobór i zrzut ścieków

Pomiary ilości pobranej wody oraz ilości i jakości ścieków zobowiązane są prowadzić wszystkie zakłady:

 1. pobierające wodę,
 2. przeznaczające ścieki do rolniczego wykorzystania 
 3. wprowadzające ścieki do wód lub do ziemi.

Zakłady te są obowiązane też prowadzić ewidencję dokonywanych pomiarów.

Emisja spalin i pyłów

Jeśli  wnosisz opłaty za korzystanie ze środowiska w zakresie emisji spalin i pyłów  również musisz prowadzić ewidencje. Są to takie ewidencje jak:

gazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza

odpadów

Dzięki zapisom w ewidencji możesz prawidłowo ustalić dane potrzebne do przygotowania informacji o opłatach środowiskowych.

Uwaga

Ewidencje prowadzisz także gdy masz zwolnienie z obowiązku przedstawienia wykazów i informacji.

Raport do KOBiZE

Jeśli posiadasz lub używasz instalacje i urządzenia emitujące do powietrza zanieczyszczenia w postaci gazów lub pyłów, to obok wykazów i informacji musisz składać corocznie (do końca lutego następnego roku) raporty do Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBiZE).

Raport wprowadzisz do krajowej bazy przez stronę internetową http://www.krajowabaza.kobize.pl. Najpierw musisz zarejestrować w bazie swoją działalność, a następnie zalogować się do niej za pomocą identyfikatora (loginu) i hasła dostępu.

 

Uwaga

Z uwagi na konieczność dostosowania zakresu wykazu opłatowego do rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat (Dz. U. z 2019 r. poz. 2443), zakładka „Opłaty” w systemie Krajowej bazy zostanie uruchomiona do końca stycznia 2020 r. (informacja ze strony https://www.kobize.pl/pl/article/aktualnosci-2020/id/1586/zakladka-oplaty .

×

Zapisz się do newslettera