Kamera on-line

NABÓR WNIOSKÓW DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Kędzierzynie-Koźlu ogłasił pierwszy nabór wniosków o dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników dla organizacji pozarządowych lub podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w ramach tzw. „tarczy antykryzysowej" na podstawie ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, z późn. zm.).

Wnioski można składać w terminie 14 dni od 17.04.2020 r.

Wniosek o dofinansowanie organizacja pozarządowa składa do powiatowego urzędu pracy, właściwego ze względu na miejsce prowadzenia działalności gospodarczej. Preferowaną formą złożenia wniosku jest przekazanie go w postaci elektronicznej poprzez platformę praca.gov.pl. z wszystkimi wymaganymi załącznikami.

Wnioski można składać również w wersji papierowej:

  • Osobiście w siedzibie urzędu w specjalnie przygotowanej skrzynce podawczej - (wejście główne do budynku Urzędu) składając dokumenty do pojemnika w szczelnie zamkniętej kopercie podpisanej "Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników"

lub

W przypadku formy papierowej wszystkie dokumenty wraz z załącznikami muszą być wypełnione i podpisane.

WAŻNE!

Przed wypełnieniem i złożeniem wniosku należy zapoznać się z „Zasadami ubiegania się o udzielenie dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne dla mikroprzedsiębiorcy, małego i średniego przedsiębiorcy".

Aktualności - www.pup-kkozle.pl

Kontakt telefoniczny: 77/482 70 41 - 43 wew. 140 lub 112

×

Zapisz się do newslettera