Kamera on-line

Zapraszamy na szkolenie związane z Poddziałaniem 6.1.1. POKL 2007-2013

logo 

Lokalny Punkt Informacyjny o Funduszach Europejskich w Kędzierzynie - Koźlu oraz Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego (RO EFS) zapraszają wszystkich zainteresowanych do wzięcia udziału w spotkaniu dotyczącym Poddziałania 6.1.1. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 pt. Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy”
 
Spotkanie odbędzie się 11 grudnia 2009 r. o godz. 10.00
w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie - Koźlu
przy Placu Wolności 13 w sali posiedzeń nr 5.
 
 
Beneficjentami, czyli podmiotami które mogą złożyć wniosek do dofinansowania zgodnie z zapisami Szczegółowego Opisu Priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 są wszystkie podmioty - z wyłączeniem powiatowych urzędów pracy oraz osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych) na szereg typów projektów.
 
Grupami docelowymi są w ramach poddziałania osoby pozostające bez zatrudnienia (w tym osoby zarejestrowane jako bezrobotne lub poszukujące pracy), w szczególności:
- osoby pozostające bez zatrudnienia łącznie przez okres ponad 12 miesięcy w ciągu ostatnich 2 lat;
- kobiety (w tym zwłaszcza powracające oraz wchodzące po raz pierwszy na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dzieci);
- osoby pozostające bez zatrudnienia zamieszkujące w gminach wiejskich i miejsko – wiejskich oraz mieszkańcy miast do 25 tys. mieszkańców zamierzające podjąć zatrudnienie
w obszarach niezwiązanych z produkcją roślinną i/lub zwierzęcą;
- instytucje rynku pracy i ich pracownicy.
 
Wszystkich Państwa, którzy zechcą uczestniczyć w spotkaniu prosimy o zgłoszenie się na niżej podany kontakt telefoniczny:
 
Lokalny Punkt Informacyjny o Funduszach Europejskich w Kędzierzynie - Koźlu
tel.: 077 40 52 754, 077 40 52 755, e-mail:
Plac Wolności 13, 47-220 Kędzierzyn-Koźle
 
Osobą do kontaktu w sprawach spotkania informacyjnego w RO EFS jest
Tomasz Kosowski, tel.: 0 77 402 51 16, e-mail: info_opole@roefs.pl
×

Zapisz się do newslettera