Kamera on-line

DRUGI NABÓR WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE CZĘŚCI KOSZTÓW WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW

28 kwietnia dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Kędzierzynie-Koźlu ogłosił drugi nabór wniosków o dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników w ramach tzw. „Tarczy antykryzysowej" na podstawie art. 15 zzb ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, z późn. zm.).

Wnioski można składać w terminie 14 dni od 28.04.2020r. do 11.05.2020r.

Wniosek o dofinansowanie przedsiębiorca składa do powiatowego urzędu pracy, właściwego ze względu na miejsce prowadzenia działalności gospodarczej. Preferowaną formą złożenia wniosku jest przekazanie go w postaci elektronicznej poprzez platformę praca.gov.pl.
z wszystkimi wymaganymi załącznikami.

Wnioski można składać również w wersji papierowej:

  • Osobiście w siedzibie urzędu w specjalnie przygotowanej skrzynce podawczej - (wejście główne do budynku Urzędu) składając dokumenty do pojemnika w szczelnie zamkniętej kopercie podpisanej "Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników"

lub

  • Przesyłając tradycyjną pocztą na adres Powiatowy Urząd Pracy w Kędzierzynie-Koźlu, ul. Anny 11, 47-200 Kędzierzyn-Koźle.

 

W przypadku formy papierowej wszystkie dokumenty wraz z załącznikami muszą być wypełnione i podpisane.

WAŻNE!

Przed wypełnieniem i złożeniem wniosku należy zapoznać się z „Zasadami ubiegania się o udzielenie dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne dla mikroprzedsiębiorcy, małego i średniego przedsiębiorcy".

Zasady są zamieszczone na stronie PUP na dole ogłoszenia o naborze.

Informacje: aktualności, www.pup-kkozle.pl

 

×

Zapisz się do newslettera