Kamera on-line

DO WŁAŚCICIELI I ZARZĄDCÓW OBIEKTÓW BUDOWLANYCH

KOMUNKAT Nr 2/2009
POWIATOWEGO INSPEKTORA NADZORU BUDOWLANEGO W POWIECIE
KĘDZIERZYŃSKO-KOZIELSKIM

W związku z pismem Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego Nr DPR/INN/022/253/2009 z 26 stycznia 2009r., informuję zarządców rodzinnych ogrodów działkowych, że pozwolenia na budowę, ani zgłoszenia właściwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej nie wymaga budowa altan i obiektów gospodarczych na działkach w rodzinnych ogrodach działkowych o powierzchni zabudowy do 25m2 w miastach i do 35m2 poza granicami miasta oraz wysokości do 5m przy dachach stromych i do 4m przy dachach płaskich (zob. art. 29 ust. 1 pkt 4 w zw. z art. 30 ust. 1 pkt 1 ustawy-Prawo budowlane). Zacytowany przepis dotyczy wyłącznie obiektów spełniających wszystkie wymienione w nim parametry, które są sytuowane na działkach w rodzinnych ogrodach działkowych, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 8 lipca 2005r. o rodzinnych ogrodach działkowych (Dz. U. Nr 169, poz. 1419 z późn. zm.). Natomiast budowa na działkach
w rodzinnych ogrodach działkowych altan i obiektów gospodarczych, innych niż określone w art. 29 ust. 1 pkt 4 ustawy-Prawo budowlane, wymaga pozwolenia na budowę.

W rezultacie budowa na terenach rodzinnych ogrodów działkowych ponadnormatywnych altan bądź budynków mieszkalnych jednorodzinnych bez pozwolenia na budowę stanowi samowolę budowlaną. Informuje przy tym, że przez budynki mieszkalne jednorodzinne należy rozumieć budynki wolnostojące albo budynki w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służące zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiące konstrukcyjnie samodzielna całość, w których dopuszcza się wydzielenia nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej budynku (zob. art. 3 pkt 12 ustawy-Prawo budowlane). Natomiast potocznie za altany uznaje się niewielkie pawilony ogrodowe o lekkiej konstrukcji i ażurowych ścianach, nie związane trwale z gruntem, przeznaczone do wypoczynku oraz osłony przed słońcem i deszczem.

Organem właściwym do przeprowadzenia postępowania administracyjnego w sprawie, czy dany obiekt można uznać za altanę bądź budynek mieszkalny jednorodzinny, (czy jest on przystosowany do stałego zamieszkania) i stwierdzenia, czy przy wznoszeniu obiektu doszło do naruszenia przepisów z zakresu ustawy-Prawo budowlane- np. czy stanowi samowolę budowlaną, jest właściwy miejscowo Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego, a nie zarządca rodzinnych ogrodów działkowych. Zatem, jeśli właściwy organ nadzoru budowlanego stwierdzi, że na terenie ogrodu wykonano bez wymaganego pozwolenia lub zgłoszenia określone roboty lub obiekty budowlane, w zależności od okoliczności sprawy, stosuje odpowiednie procedury określone w art. 48 i nast., art. 49b i nast. Lub art. 50-51
ust.-Prawo budowlane.

W związku z powyższym informuję, że sprawy budowy ponadnormatywnych altan bądź budynków mieszkalnych jednorodzinnych bez pozwolenia właściwego organu administracji architektoniczno-budowlanej, należą do kompetencji organów nadzoru budowlanego.

 

×

Zapisz się do newslettera