Kamera on-line

Absolutorium dla Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego

W dniu 28 kwietnia 2009 roku na Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego Zarząd Powiatu uzyskał absolutorium z tytułu wykonania budżetu powiatu za 2008 rok, głosami 16 radnych.

Budżet Powiatu zrealizował dochody w kwocie 68.041.531 zł., tj. 100,6% planu rocznego, a wydatki w kwocie 72.067.669 zł, tj. 94,3% planu rocznego.

W ramach wydatków budżetowych w okresie sprawozdawczym przeznaczono m. in. środki na sfinansowanie poniższych zadań:

1. na oświatę i wychowanie w wysokości 30.681.520 zł, czyli 42,57% ogółu wydatków,

2. na pomoc społeczną i pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w wysokości 11.440.672 zł, czyli o 15,87% ogółu wydatków,

3. na administrację publiczną w tym: urzędy wojewódzkie, rady powiatów, starostwa powiatowe, komisje poborowe, pomoc zagraniczna, promocja powiatu oraz usuwanie skutków klęsk żywiołowych w wysokości 8.638.073 zł, czyli 11,99% ogółu wydatków,

4. na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową, w tym: komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, komendy powiatowe Policji, obrona cywilna w wysokości 8.553.585 zł., czyli 11,87% ogółu wydatków,

5. na ochronę zdrowia w wysokości 6.756.535 zł., czyli 9,38% ogółu wydatków,

6. na transport i łączność w wysokości 5.054.242 zł., czyli 7,01% ogółu wydatków.
Na inwestycje i remonty przeznaczono kwotę 14.473.636 zł., tj. 20,1% ogółu wydatków.

Ważniejsze inwestycje w okresie sprawozdawczym to:

- dofinansowanie rozbudowy budynku A Szpitala Zespolonego w Kędzierzynie – Koźlu, w kwocie 5.000.000 zł.,

- na inwestycje i remonty na drogach powiatowych przeznaczono kwotę 3.131.100 zł, w tym m. in.:
- zbudowano parking przy ul. Partyzantów w Kędzierzynie – Koźlu, chodnik w miejscowości Brzeźce, Zakrzów i Urbanowice, zmodernizowano drogę Bytków do DK – nr 38, przebudowano ul. Spacerowa w Kędzierzynie – Koźlu, dokonano znaczniejszych remontów ul. Fredry w Kędzierzynie – Koźlu, drogi w Dziergowicach, Miejscu Odrzańskim, Polska Cerekiew – Ciepły Dół, ul. 1 Maja w Kędzierzynie – Koźlu, ul. Planetorza w Cisku, ul. Powstańców w Kędzierzynie – Koźlu, chodników i zatoki autobusowej przy ul. Wojska Polskiego w Kędzierzynie – Koźlu,

- modernizacja parkingu przy budynku Starostwa Powiatowego Plac Wolności 13 w kwocie 508.979 zł.


Za nie udzieleniem absolutorium przeciwko tym wydatkom głosowało 3 radnych z Klubu SLD.

Ponad to w roku 2008 Powiat dokonał spłaty zaciągniętych kredytów długoterminowych w kwocie 1.199.405 zł.
 

 

×

Zapisz się do newslettera